Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie nr 17/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 30 stycznia 2013r.

Zarządzenie nr 17/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 30 stycznia 2013r.

w sprawie wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Skaryszew

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (tekst jedn. Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. ze zm.) oraz § 19 pkt. 3 i 4 Uchwały Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 12 maja 2011r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia oraz wydzierżawienia na okres dłuższy niż 3 lata nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Skaryszew, Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew zarządza, co następuje:

 

 

 

 

§ 1.

 

 

Przeznacza się do dzierżawy na okres 3 lat nieruchomość stanowiącą własność Miasta i Gminy Skaryszew, opisaną w wykazie stanowiącym załącznik nr 1do niniejszego zarządzenia.

 

                                                                       § 2.

 

Zarządzenie wraz z załącznikiem wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew.

 

 

 

§ 3

 

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew

 

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  będących własnością Miasta i Gminy Skaryszew, przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat:

 

 

 

1.     Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 2109, o pow. 2,2328 ha, położona w miejscowości Skaryszew

 

 

 

Wysokość czynszu dzierżawnego wynosić 4,42 q/rok, przy czym czynsz dzierżawny płatny będzie w gotówce, według obowiązującej w dniu zapłaty ceny żyta wg komunikatu Prezesa GUS.

 

 

 

Dzierżawa na rzecz właściciela gruntów przylegających do przedmiotowej działki - Pana Mateusza Czyżewskiego

 

zam. ul. Zielona 13, 26-640 Skaryszew

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Anna Marszałek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 maja 2017 22:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 509
14 maja 2017 22:28 (Administrator ) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)