Zarządzenia Burmistrza

ZARZĄDZENIE NR 1/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKARYSZEW z dnia 4 stycznia 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 1/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKARYSZEW z dnia 4 stycznia 2013r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013r. zadań publicznych miasta zleconych przez Gminę Skaryszew do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert.

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2a i 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536, Dz.

 

U. z 2011r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244, Nr 232, poz. 1378/ oraz § 6 i 7 załącznika do uchwały Nr XXIV/247/2012 Rady Miejskiej
w Skaryszewie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Skaryszew z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2013, zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 

 

 

1. BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKARYSZEW ogłasza Otwarty Konkurs Ofert
i zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do składania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Skaryszew z zakresu: upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 

2. Treść ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego

 

zarządzenia.

 

§ 2.

 

1. W celu zaopiniowania ofert złożonych w konkursie, o którym mowa w § 1, Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew powołuje Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją, w składzie:

 

 

 

1. -  przewodniczący komisji   Marzena Bienias

 

2. -  członek                              Rafał Karolak

 

3. -  członek                              Sylwia Mosioł

 

4. -  członek                              Dorota Albiniak

 

5. -  członek                              Iwona Kilianek

 

 

 

2.  Zasady wyboru oferty określa Regulamin stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia

 

 

 

§ 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu komisji.

 

 

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz

 

Miasta i Gminy

 

Skaryszew

 

 

 

Ireneusz Kumięga

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Załącznik nr 2

 

                                                                                              do Zarządzenia nr 1/2013
                                                                                              Burmistrza
                                                                                              Miasta i Gminy Skaryszew

 

z dnia  4 stycznia 2013 r.                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN

 

KOMISJI  KONKURSOWEJ

 

                  

 

ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych  w zakresie

 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Miasta i Gminy Skaryszew

 

 

 

                                                                     

 

       

 

Komisja pracuje zgodnie z niniejszym regulaminem, stosując regulacje prawne

 

      dla zlecenia realizacji zadań z zakresu pożytku publicznego.

 

 

 

2.   Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji, który wyznacza termin posiedzenia

 

      komisji , prowadzi to posiedzenie, a także dokonuje podziału czynności pomiędzy                         członków komisji.

 

 

 

3      Komisja sprawdza pod względem formalnym otrzymane oferty.

 

1/ ocena ofert ( w tym zgodności z zapisami programu współpracy gminy z organizacjami

 

    pozarządowymi przyjętego na rok 2013) z uwzględnieniem kryteriów określonych

 

    w treści ogłoszonego konkursu.

 

      2/ Z czynności Komisji sporządza się protokół przekazywany Burmistrzowi Miasta

 

          i Gminy Skaryszew wraz z listą zaopiniowanych ofert.

 

 

 

4.    Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia zarządzenia.

 

 

 

Burmistrz

 

Miasta i Gminy

 

Skaryszew

 

 

 

Ireneusz Kumięga

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Rafał Karolak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 maja 2017 22:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 522
14 maja 2017 22:24 (Administrator ) - Dodanie załącznika [wzor_sprawozdania1.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 maja 2017 22:24 (Administrator ) - Dodanie załącznika [wzor_oferty1.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 maja 2017 22:24 (Administrator ) - Dodanie załącznika [wzor_umowy.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)