Wybory do Parlamentu Europejskiego

UCHWAŁA Nr XXV/254 /2013 RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE z dnia 27 lutego 2013r.

w sprawie podziału Gminy Skaryszew na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.), art. 12 § 2, § 11, § 12, § 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U.Nr 21 poz. 112 z późn. zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz.U.Nr 21 poz. 113 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew, Rada Miejska w Skaryszewie uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się podziału Miasta i Gminy Skaryszew na stałe obwody głosowania i ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr 24 Zarządu Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 7 września 1998r. w sprawie utworzenia numerów i granic obwodów głosowania na terenie miasta i gminy Skaryszew z późniejszymi zmianami.

§ 3.

Wyborcom w liczbie co najmniej 15-stu, przysługuje prawo wniesienia skargi na uchwałę do Komisarza Wyborczego w Radomiu w terminie 5 dni od daty podania jej do publicznej wiadomości.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skaryszew.

§ 5.

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Radomiu.

§ 6.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Skaryszewie

mgr Urszula Gowin

Załącznik do uchwały Nr XXV/254 /2013

Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27.02.2013r.

Wykaz stałych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Skaryszew, ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.

Granice obwodu głosowania

Nr

obwodu

Siedziba Obwodowej

Komisji Wyborczej

1. Miasto Skaryszew – ulice:

- A.Mickiewicza, B.Chrobrego, H.Sienkiewicza, M.Skłodowskiej-Cure, Piaseckiego, Radomska, Rynek, S.Żeromskiego, Targowa.

- Cicha, F.Chopina, I.Krasickiego, J.Malczewskiego, Młynarska, Partyzantów, Podolszyny, Polna, W.Witosa, Zachodnia.

- A.Asnyka, Dzierzkowska, Gajowa, J.Matejki, K.S.Wyszyńskiego, M.Konopnickiej, M.Kopernika, Przyleśna, Szkolna, Twarogowa, W.Reymonta, Wojska Polskiego, Zielona.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Skaryszewie

ul. Wojska Polskiego 5

2.

Miasto Skaryszew - ulice:

- Akacjowa, Bluszczowa, Bławatna, Błonie, Bogusławska, Chabrowa, Czeremchowa, Cz.Miłosza, Gimnazjalna, Kalinowa, J.Kochanowskiego, Jaśminowa, Jodłowa, Kwiatowa, Malinowa, Modrzewiowa, Odrodzenia, Orzechowa, Słoneczna, Sosnowa, Spacerowa, Storczykowa, W.Szymborskiej, W.Kossaka, Żytnia.

- J.Słowackiego, Kunegundy, T.Kościuszki, Krótka, Makowska, Wincentowska, Złota.

 

SOŁECTWA:

- Kobylany, Edwardów, Wólka Twarogowa, Wymysłów.

Samorządowe Przedszkole w Skaryszewie ul. Kochanowskiego 16 G.

 

/lokal dostosowany dla osób niepełnosprawnych/

3.

SOŁECTWA:

-Makowiec,

- Janów, Maków Nowy.

Zespół Edukacji Gimnazjalnej i Podstawowej w Makowcu

ul. Kościelna 2.

4. SOŁECTWA:

- Maków.

Publiczna Szkoła Podstawowa

w Makowie ul. Szkolna 6

5. SOŁECTWA:

- Odechów, Miasteczko, Grabina, Niwa Odechowska.

- Odechowiec, Bogusławice,Kazimierówka, Kłonowiec Koracz, Kłonowiec Kurek.

Publiczna Szkoła Podstawowa

w Odechowie

6. SOŁECTWA:

- Modrzejowice, Antoniów, Podsuliszka, Bujak.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Modrzejowicach
7. SOŁECTWA:

- Zalesie, Anielin, Tomaszów, Dzierzkówek Stary, Dzierzkówek Nowy, Huta Skaryszewska.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dzierzkówku Starym
8. SOŁECTWA:

- Chomentów Puszcz, Chomentów Szczygieł, (Stanisławów), Chomentów Socha, Wilczna.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Chomentowie Puszcz
9. SOŁECTWA:

- Sołtyków, Gębarzów (Magierów), Gębarzów Kolonia.

Remiza OSP w Gębarzowie

/lokal dostosowany dla osób niepełnosprawnych/

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Barbara Malmon
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 maja 2017 15:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 469
18 maja 2017 15:18 Administrator - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)