Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

3 września 2014 10:01 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zmiana do Kodeksu wyborczego

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2014 r.

Poz. 1072

USTAWA

z dnia 11 lipca 2014 r.

o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw1)

Art. 1. W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.2)) wprowadza się

następujące zmiany:

1) po art. 12 dodaje się art. 12a w brzmieniu:

„Art. 12a. Obwodowe komisje wyborcze, które mają siedziby w lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców

niepełnosprawnych, są komisjami właściwymi dla celów głosowania korespondencyjnego w kraju.”;

2) w art. 13a:

a) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. Jeżeli po terminie, o którym mowa w § 2, wskutek nadzwyczajnych wydarzeń głosowanie w ustalonej

przez radę gminy siedzibie obwodowej komisji wyborczej byłoby niemożliwe, wójt może zarządzić, na czas

określonych wyborów, zmianę siedziby obwodowej komisji wyborczej. Zarządzenie w sprawie zmiany siedziby

obwodowej komisji wyborczej wójt wydaje po uzyskaniu zgody właściwej komisji wyborczej wyższego stopnia.”,

b) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Do zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych przepisy art. 12 § 11–13 stosuje się odpowiednio,

przy czym w przypadku, o którym mowa w § 2a, nie stosuje się przepisu art. 12 § 13.”;

3) w art. 14 w § 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„W rozporządzeniu tym wskazuje się ponadto co najmniej jedną obwodową komisję wyborczą na obszarze właściwości

terytorialnej każdego konsula właściwą dla celów głosowania korespondencyjnego.”;

4) w art. 16:

a) w § 1 w zdaniu pierwszym w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.”,

b) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. Jeżeli po wydaniu obwieszczenia, o którym mowa w § 1, nastąpiła zmiana siedziby obwodowej komisji

wyborczej, o której mowa w art. 13a § 2a, wójt niezwłocznie podaje, w formie obwieszczenia, do wiadomości

wyborców informacje, o których mowa w § 1, uwzględniające dokonane zmiany oraz zamieszcza je w Biuletynie

Informacji Publicznej. Przepis § 1 zdanie drugie stosuje się.”;

5) uchyla się art. 27;

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r.

o samorządzie powiatowym, ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa oraz ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r.

– Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134,

poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r.

poz. 179 i 180.

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1072

6) w art. 28 § 1–3 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Wyborca, na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów,

jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy:

1) właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania albo

2) w której czasowo przebywa.

§ 2. Przepisu § 1 pkt 2 nie stosuje się w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego

oraz w wyborach wójta.

§ 3. W wyborach uzupełniających do Senatu przepis § 1 pkt 2 ma zastosowanie tylko do wyborców stale zamieszkałych

na obszarze okręgu wyborczego, w którym przeprowadza się wybory uzupełniające.”;

7) w art. 33 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wzór zaświadczenia o prawie do głosowania oraz sposób wydawania i ewidencjonowania zaświadczeń, mając na

względzie konieczność zapewnienia identyfikacji osoby, której zaświadczenie dotyczy oraz zabezpieczenia zaświadczenia

przed sfałszowaniem.”;

8) w art. 34 § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej,

określi, w drodze rozporządzenia, sposób sporządzania i aktualizacji spisu wyborców, o którym mowa w § 1, a także

sposób powiadamiania urzędów gmin o objętych spisem wyborców osobach stale zamieszkałych w kraju i sposób

wydawania i ewidencjonowania zaświadczeń o prawie do głosowania, mając na względzie konieczność zapewnienia

możliwości weryfikacji danych zawartych w spisie wyborców, bezpieczeństwa wprowadzania i przetwarzania tych

danych, ich przekazywania i odbioru, zabezpieczenia zaświadczenia przed sfałszowaniem oraz zasadę, zgodnie z którą

można być wpisanym tylko do jednego spisu wyborców.”;

9) w art. 35 § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Minister właściwy do spraw zagranicznych, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, określi,

w drodze rozporządzenia, sposób sporządzania i aktualizacji spisu wyborców, o którym mowa w § 1, a także sposób

powiadamiania urzędów gmin o objętych spisem wyborców osobach stale zamieszkałych w kraju i sposób wydawania

i ewidencjonowania zaświadczeń o prawie do głosowania, mając na względzie konieczność zapewnienia możliwości

weryfikacji danych zawartych w spisie wyborców, bezpieczeństwa wprowadzania i przetwarzania tych danych, ich

przekazywania i odbioru, zabezpieczenia zaświadczenia przed sfałszowaniem oraz zasadę, zgodnie z którą można być

wpisanym tylko do jednego spisu wyborców.”;

10) w art. 37a w § 1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) lokalach obwodowych komisji wyborczych znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego,

w tym o lokalach, o których mowa w art. 16 § 1 pkt 3;

3) warunkach dopisania wyborcy do spisu wyborców w obwodzie głosowania, o którym mowa w art. 28 § 1;”;

11) w art. 38 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Głosowaniem osobistym jest również głosowanie korespondencyjne.”;

12) w art. 40a uchyla się § 2;

13) uchyla się art. 45;

14) w art. 47:

a) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Jeżeli wskutek nadzwyczajnych wydarzeń zachodzi konieczność zamknięcia lokalu wyborczego obwodowa

komisja wyborcza:

1) zapieczętowuje otwór urny wyborczej i oddaje urnę wraz z zapieczętowanym spisem wyborców na przechowanie

przewodniczącemu komisji;

2) ustala protokolarnie:

a) liczbę niewykorzystanych kart do głosowania i umieszcza je w opieczętowanym pakiecie oraz oddaje

je na przechowanie przewodniczącemu komisji,

b) liczbę osób uprawnionych do głosowania, czyli liczbę osób ujętych w spisie wyborców,

c) liczbę kart wydanych – na podstawie podpisów osób w spisie wyborców.”,

Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 1072

b) dodaje się § 3–9 w brzmieniu:

„§ 3. Po wykonaniu czynności, o których mowa w § 2, przewodniczący obwodowej komisji wyborczej zamyka

lokal wyborczy i opieczętowuje wejście do lokalu pieczęcią komisji. Pieczęć komisji oddaje się w takim przypadku

na przechowanie zastępcy przewodniczącego lub innemu członkowi komisji. Wójt zapewnia ochronę lokalu

komisji w czasie przerwy w głosowaniu.

§ 4. W przypadku, o którym mowa w § 2, przed rozpoczęciem głosowania obwodowa komisja wyborcza

stwierdza protokolarnie, czy pieczęcie na wejściu do lokalu wyborczym, na urnie, a także na pakietach z kartami

do głosowania oraz ze spisem wyborców są nienaruszone.

§ 5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej,

określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania w zakresie ochrony lokalu komisji w czasie przerwy

w głosowaniu, w tym również zasady udzielania przez Policję pomocy wójtom w celu prawidłowej ochrony tych

lokali.

§ 6. Szczegółowy sposób wykonywania przez obwodową komisję wyborczą czynności, o których mowa

w § 1–4, określa, w drodze uchwały, Państwowa Komisja Wyborcza, zapewniając poszanowanie zasad przeprowadzania

wyborów oraz ochronę urny, a także kopert zwrotnych i innych dokumentów związanych z wyborami.

§ 7. Przepisy § 1–4 i przepisy wydane na podstawie § 6 stosuje się do obwodów głosowania utworzonych na

polskim statku morskim i za granicą, z tym że obowiązek zapewnienia ochrony lokalu wyborczego, o którym

mowa w § 3, spoczywa odpowiednio na kapitanie statku i konsulu.

§ 8. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej,

określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania oraz obowiązki kapitana polskiego statku morskiego

w zakresie ochrony lokalu wyborczego w czasie przerwy w głosowaniu, w tym również zasady udzielania

pomocy w celu prawidłowej ochrony tych lokali.

§ 9. Minister właściwy do spraw zagranicznych, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej,

określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania oraz obowiązki konsula w zakresie ochrony lokalu

wyborczego w czasie przerwy w głosowaniu, w tym również zasady udzielania pomocy w celu prawidłowej

ochrony tych lokali.”;

15) w art. 51:

a) w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) osobę skreśloną ze spisu dla danego obwodu głosowania w związku z wpisaniem tej osoby do spisu wyborców

w jednostce, o której mowa w art. 12 § 4, jeżeli udokumentuje, iż opuściła tę jednostkę przed dniem

wyborów.”,

b) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio w przypadku przyjęcia wyborcy do jednostki, o której mowa

w art. 12 § 4, przed dniem wyborów.”;

16) w art. 52 w § 3 uchyla się zdanie trzecie;

17) w dziale I po rozdziale 6 dodaje się rozdział 6a w brzmieniu:

„Rozdział 6a

Głosowanie korespondencyjne

Art. 53a. § 1. Wyborca może głosować korespondencyjnie.

§ 2. Głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu

terytorialnego oraz wyborach wójta.

§ 3. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.

z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.3)) może głosować korespondencyjnie także w wyborach do organów stanowiących

jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborach wójta.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243 i 1244

i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 986 i 1456, z 2013 r. poz. 73, 675, 791, 1446 i 1645 oraz z 2014 r. poz. 598 i 877.

Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 1072

§ 4. Głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w przypadku głosowania w obwodach głosowania utworzonych

w jednostkach, o których mowa w art. 12 § 4 i 7, oraz w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach

morskich, a także w przypadku udzielenia przez wyborcę niepełnosprawnego pełnomocnictwa do głosowania.

Art. 53b. § 1. Zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju wyborca zgłasza wójtowi, a za granicą konsulowi

do 15 dnia przed dniem wyborów.

§ 2. Zgłoszenie, o którym mowa w § 1, może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

§ 3. Zgłoszenie, o którym mowa w § 1, powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia,

numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie a także wskazanie adresu, na

który ma być wysłany pakiet wyborczy, albo deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego.

§ 4. W przypadku wyborcy głosującego w kraju zgłoszenie, o którym mowa w § 1, powinno dodatkowo zawierać

oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie.

§ 5. W przypadku wyborcy głosującego za granicą zgłoszenie, o którym mowa w § 1, powinno dodatkowo zawierać

oznaczenie miejsca pobytu wyborcy za granicą, numer ważnego polskiego paszportu, a w przypadku obywatela

Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim – numer ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość, oraz

wskazanie miejsca i daty jego wydania, a także – w przypadku obywatela polskiego czasowo przebywających za granicą

– oznaczenie miejsca wpisania wyborcy do rejestru wyborców.

§ 6. W przypadku wyborcy, o którym mowa w art. 53a § 3, głosującego w wyborach do organów stanowiących

jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborach wójta, do zgłoszenia, o którym mowa w § 1, dołącza się kopię

aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

§ 7. W zgłoszeniu, o którym mowa w § 1, wyborca głosujący w kraju może zażądać dołączenia do pakietu wyborczego

nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.

§ 8. Jeżeli głosowanie korespondencyjne ma dotyczyć wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej albo wyborów wójta

zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ponownego głosowania.

§ 9. W przypadkach, o których mowa w art. 295 § 1 i 2, zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego jest

wspólne dla wszystkich przeprowadzanych w danym dniu wyborów.

§ 10. W przypadku gdy wyborca zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, zaświadczenia o prawie do głosowania

w miejscu pobytu w dniu wyborów nie wydaje się po wysłaniu do wyborcy pakietu wyborczego, chyba że

wyborca zwrócił pakiet wyborczy w stanie nienaruszonym.

Art. 53c. § 1. Jeżeli zgłoszenie, o którym mowa w art. 53b § 1, nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 53b

§ 2–6, wójt lub konsul wzywa wyborcę do uzupełnienia zgłoszenia w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania.

§ 2. Zgłoszenie złożone po terminie, o którym mowa w art. 53b § 1, niespełniające wymogów, o których mowa

w art. 53b § 2–6 lub nieuzupełnione w terminie, o którym mowa w § 1, a także złożone przez wyborcę, który wystąpił

z wnioskiem o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania lub otrzymał zaświadczenie o prawie do głosowania

w miejscu pobytu w dniu wyborów, pozostawia się bez rozpoznania, o czym informuje się wyborcę.

Art. 53d. § 1. Wyborcę, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju, umieszcza się w spisie

wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla obwodowej komisji wyborczej, o której mowa w art. 12a, na terenie

gminy, w której wyborca jest wpisany do rejestru wyborców.

§ 2. Wyborcę, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego za granicą, umieszcza się w spisie wyborców

w obwodzie głosowania właściwym dla obwodowej komisji wyborczej, o której mowa w art. 14 § 2 zdanie drugie.

W takim przypadku przepisu art. 35 § 2 nie stosuje się.

Art. 53e. § 1. Wyborca, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju, otrzymuje z urzędu gminy,

nie później niż 7 dni przed dniem wyborów, pakiet wyborczy.

§ 2. W przypadkach, o których mowa w art. 295 § 1 i 2, wyborca, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego

otrzymuje pakiety wyborcze odrębne dla danych wyborów.

§ 3. Pakiet wyborczy jest doręczany do wyborcy przez upoważnionego pracownika urzędu gminy, z zastrzeżeniem

§ 4 i 5.

§ 4. Urząd gminy może przesłać wyborcy pakiet wyborczy za pośrednictwem operatora wyznaczonego w rozumieniu

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529). Do przesyłki pakietu wyborczego

w zakresie nieuregulowanym stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe dotyczące

przesyłki poleconej.

Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 1072

§ 5. Wyborca może osobiście odebrać pakiet wyborczy w urzędzie gminy, jeżeli zadeklarował to w zgłoszeniu

zamiaru głosowania korespondencyjnego.

§ 6. Pakiet wyborczy doręcza się, a w sytuacji, o której mowa w § 5, wydaje się wyłącznie do rąk własnych wyborcy,

po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru.

§ 7. Jeżeli odbierający nie może potwierdzić odbioru, osoba doręczająca albo wydająca pakiet wyborczy sama

stwierdza datę doręczenia oraz wskazuje odbierającego i przyczynę braku jego podpisu.

§ 8. W przypadku nieobecności wyborcy pod wskazanym adresem doręczający umieszcza zawiadomienie o terminie

powtórnego doręczenia w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania

wyborcy. Termin powtórnego doręczenia nie może być dłuższy niż 3 dni od dnia pierwszego doręczenia

§ 9. Pakiety wyborcze niedoręczone lub nieodebrane osobiście w trybie określonym w § 3–8 są przekazywane

obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania. Jeżeli przekazanie pakietów wyborczych obwodowej

komisji wyborczej do zakończenia głosowania nie było możliwe pakiety takie przekazywane są właściwemu dyrektorowi

delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

§ 10. Informację o wysłaniu lub odbiorze pakietu wyborczego umieszcza się w rubryce spisu wyborców „uwagi”

odpowiadającej pozycji, pod którą umieszczono nazwisko wyborcy, który wyraził zamiar głosowania korespondencyjnego.

§ 11. Urząd gminy prowadzi wykaz pakietów wyborczych, w którym odnotowuje się fakt przygotowania oraz

wysłania lub odbioru danego pakietu wyborczego.

§ 12. Minister właściwy do spraw administracji publicznej, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej,

określi, w drodze rozporządzenia, wzór i sposób prowadzenia oraz aktualizacji wykazu pakietów wyborczych,

tak aby zapewnić sprawność i rzetelność postępowania.

Art. 53f. § 1. Konsul niezwłocznie po otrzymaniu od właściwej komisji wyborczej kart do głosowania, jednak nie

później niż 10 dni przed dniem wyborów, wysyła pakiet wyborczy do wyborcy wpisanego do spisu wyborców, który

wyraził zamiar głosowania korespondencyjnego za granicą, z zastrzeżeniem § 2.

§ 2. Wyborca może osobiście odebrać pakiet wyborczy w konsulacie, jeżeli zadeklarował to w zgłoszeniu zamiaru

głosowania korespondencyjnego.

§ 3. Przepisy art. 53e § 2, 10 i 11 stosuje się odpowiednio.

§ 4. Pakiety wyborcze niedoręczone wyborcy na wskazany przez niego adres lub nieodebrane przez wyborcę

pozostają w depozycie konsula do czasu stwierdzenia ważności wyborów przez Sąd Najwyższy.

§ 5. Minister właściwy do spraw zagranicznych, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, określi,

w drodze rozporządzenia, wzór i sposób prowadzenia oraz aktualizacji wykazu pakietów wyborczych, tak aby zapewnić

sprawność i rzetelność postępowania.

Art. 53g. § 1. W skład pakietu wyborczego wchodzi:

1) koperta zwrotna;

2) karta lub karty do głosowania;

3) koperta na kartę lub karty do głosowania, zwana dalej „kopertą na kartę do głosowania”;

4) instrukcja głosowania korespondencyjnego;

5) nakładka lub nakładki na kartę lub karty do głosowania sporządzone w alfabecie Braille’a – jeżeli wyborca zażądał

ich przesłania;

6) oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania.

§ 2. Na formularzu oświadczenia, o którym mowa w § 1 pkt 6, umieszcza się imię (imiona), nazwisko oraz numer

ewidencyjny PESEL wyborcy.

§ 3. W przypadku głosowania w kraju na kopercie na pakiet wyborczy oraz na kopercie zwrotnej umieszcza się

oznaczenie „przesyłka wyborcza”.

§ 4. W przypadku głosowania w kraju na kopercie zwrotnej umieszcza się adres właściwej obwodowej komisji

wyborczej, a za granicą – adres właściwego konsula.

Dziennik Ustaw – 6 – Poz. 1072

§ 5. Na kopercie na kartę do głosowania umieszcza się oznaczenie „koperta na kartę do głosowania”.

§ 6. Na kopercie zwrotnej i kopercie na kartę do głosowania nie można umieszczać żadnych innych oznaczeń poza

wymienionymi w § 3–5 oraz art. 53k § 3.

§ 7. Państwowa Komisja Wyborcza określi, w drodze uchwały, wzór i rozmiar koperty na pakiet wyborczy, koperty

zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia, o którym mowa w § 1 pkt 6 oraz instrukcji głosowania

korespondencyjnego, uwzględniając konieczność zapewnienia tajności głosowania oraz zwięzłości i komunikatywności

instrukcji.

Art. 53h. § 1. Wyborca głosujący korespondencyjnie po wypełnieniu karty do głosowania wkłada ją do koperty na

kartę do głosowania, którą zakleja, a następnie kopertę tę wkłada do koperty zwrotnej łącznie z podpisanym oświadczeniem,

o którym mowa w art. 53g § 1 pkt 6, i przesyła ją:

1) w przypadku głosowania w kraju – do właściwej obwodowej komisji wyborczej;

2) w przypadku głosowania za granicą – na własny koszt, do właściwego konsula.

§ 2. Wyborca może przekazać kopertę zwrotną przedstawicielowi operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy

z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe.

§ 3. Wyborca może przed dniem głosowania osobiście dostarczyć kopertę zwrotną:

1) w przypadku głosowania w kraju – do właściwego urzędu gminy;

2) w przypadku głosowania za granicą – do właściwego konsula.

§ 4. Koperty zwrotne dostarczane są do właściwych obwodowych komisji wyborczych w godzinach głosowania.

W przypadku głosowania za granicą konsul przekazuje właściwej obwodowej komisji wyborczej koperty zwrotne,

które otrzymał do czasu zakończenia głosowania.

§ 5. Wyborca może w godzinach głosowania osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej

w obwodzie głosowania, w którym jest wpisany do spisu wyborców.

§ 6. Koperty na kartę do głosowania wyjęte z kopert zwrotnych dostarczonych do obwodowej komisji wyborczej

wrzucane są do urny wyborczej.

Art. 53i. § 1. W przypadku głosowania w kraju koperty zwrotne niedoręczone do obwodowej komisji wyborczej

do zakończenia głosowania przekazywane są właściwemu dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

§ 2. W przypadku głosowania za granicą koperty zwrotne niedoręczone do obwodowej komisji wyborczej do zakończenia

głosowania pozostają w depozycie konsula do czasu stwierdzenia ważności wyborów przez Sąd Najwyższy.

Art. 53j. § 1. Minister właściwy do spraw łączności, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw administracji

publicznej oraz Państwowej Komisji Wyborczej, określi, w drodze rozporządzenia, dla głosowania w kraju:

1) tryb odbierania kopert zwrotnych od wyborców oraz dostarczania ich do obwodowych komisji wyborczych,

2) tryb przekazywania pakietów wyborczych właściwemu dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego,

w sytuacji, o której mowa w art. 53e § 9 zdanie drugie,

3) tryb przekazywania kopert zwrotnych właściwemu dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego,

w sytuacji, o której mowa w art. 53i § 1

– mając na względzie zapewnienie poszanowania zasad przeprowadzania wyborów oraz zapewnienie bezpieczeństwa

tych przesyłek.

§ 2. Minister właściwy do spraw administracji publicznej, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej,

określi, w drodze rozporządzenia tryb odbierania oraz przechowywania kopert zwrotnych dostarczonych przez wyborcę

do urzędu gminy przed dniem głosowania mając na względzie zapewnienie poszanowania zasad przeprowadzania

wyborów oraz konieczność zabezpieczenia kopert zwrotnych i kart do głosowania.

§ 3. Państwowa Komisja Wyborcza określi, w drodze uchwały, dla głosowania w kraju:

1) sposób postępowania z kopertami zwrotnymi doręczonymi do obwodowej komisji wyborczej do zakończenia

głosowania,

2) sposób postępowania z kopertami zwrotnymi doręczonymi do obwodowej komisji wyborczej po zakończeniu

głosowania,

Dziennik Ustaw – 7 – Poz. 1072

3) sposób postępowania z kopertami zwrotnymi zawierającymi niezaklejone koperty na kartę do głosowania,

4) sposób postępowania z kopertami zwrotnymi niezawierającymi podpisanego oświadczenia, o którym mowa

w art. 53g § 1 pkt 6,

5) sposób postępowania z pakietami wyborczymi nieodebranymi przez wyborcę

– mając na względzie zapewnienie poszanowania zasad przeprowadzania wyborów oraz konieczność zabezpieczenia

pakietów wyborczych, a w szczególności kopert zwrotnych i kart do głosowania.

§ 4. Minister właściwy do spraw zagranicznych, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, określi,

w drodze rozporządzenia, dla głosowania za granicą:

1) tryb przekazywania pakietu wyborczego,

2) tryb odbierania kopert zwrotnych dostarczonych przez wyborcę do konsula przed dniem głosowania,

3) tryb przechowywania kopert zwrotnych otrzymanych przez konsula do czasu zakończenia głosowania,

4) tryb przekazywania kopert zwrotnych do obwodowych komisji wyborczych

– mając na względzie zapewnienie poszanowania zasad przeprowadzania wyborów oraz ochrony pakietów wyborczych,

a w szczególności kopert zwrotnych i kart do głosowania.

§ 5. Państwowa Komisja Wyborcza, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zagranicznych, określi,

w drodze uchwały, dla głosowania za granicą:

1) sposób postępowania z kopertami zwrotnymi doręczonymi do obwodowej komisji wyborczej do zakończenia

głosowania,

2) sposób postępowania z kopertami zwrotnymi zawierającymi niezaklejone koperty na kartę do głosowania,

3) sposób postępowania z kopertami zwrotnymi niezawierającymi podpisanego oświadczenia, o którym mowa

w art. 53g § 1 pkt 6,

4) sposób postępowania z pakietami wyborczymi, o których mowa w art. 53f § 4, oraz kopertami zwrotnymi, o których

mowa art. 53i § 2

– mając na względzie zapewnienie poszanowania zasad przeprowadzania wyborów oraz ochrony pakietów wyborczych,

a w szczególności kopert zwrotnych i kart do głosowania.

Art. 53k. § 1. W przypadku głosowania korespondencyjnego w kraju zadania polegające na przyjmowaniu, przemieszczaniu

i doręczaniu przesyłek pakietów wyborczych oraz przesyłek kopert zwrotnych wykonuje, z zastrzeżeniem

art. 53e § 3 i 5 oraz art. 53h § 3 pkt 1 i § 5, operator wyznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.

– Prawo pocztowe.

§ 2. Przesyłki, o których mowa w § 1, są przesyłkami listowymi w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.

– Prawo pocztowe.

§ 3. Przesyłki, o których mowa w § 1, są zwolnione z opłat pocztowych. Informację o zwolnieniu z opłat pocztowych

umieszcza się na kopercie, w której znajduje się pakiet wyborczy, oraz na kopercie zwrotnej.

Art. 53l. W ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej oraz ponownych wyborach Prezydenta

Rzeczypospolitej skróceniu ulegają następujące terminy:

1) o którym mowa w art. 53b § 1 – do 10 dnia przed dniem głosowania lub wyborów;

2) o którym mowa w art. 53f § 1 – do 7 dnia przed dniem głosowania lub wyborów.”;

18) w art. 54:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach, zwanego dalej „pełnomocnictwem

do głosowania”.”,

b) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone w przypadku głosowania w obwodach

głosowania utworzonych w jednostkach, o których mowa w art. 12 § 4 i 7, oraz w obwodach głosowania utworzonych

za granicą i na polskich statkach morskich, a także w przypadku zgłoszenia przez wyborcę zamiaru głosowania

korespondencyjnego.”;

Dziennik Ustaw – 8 – Poz. 1072

19) w art. 56 w § 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony do wójta gminy, w której wyborca

jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej w 9 dniu przed dniem wyborów.”;

20) w art. 57 uchyla się § 3;

21) w dziale I uchyla się rozdziały 7a i 8;

22) uchyla się art. 71a;

23) w art. 72 § 1–3 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Obwodowe komisje wyborcze, o których mowa w art. 12a i art. 14 § 1 ustalając wyniki głosowania w obwodzie

uwzględniają również głosy oddane korespondencyjnie wyjęte z kopert zwrotnych.

§ 2. Obwodowa komisja wyborcza ustala również liczbę wysłanych pakietów wyborczych, a także liczbę kart do

głosowania wyjętych z kopert zwrotnych doręczonych do obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania

i podaje je w protokole głosowania w obwodzie właściwym dla przeprowadzanych wyborów.

§ 3. Jeżeli w kopercie zwrotnej brak jest podpisanego oświadczenia, o którym mowa w art. 53g § 1 pkt 6, lub gdy

koperta na kartę do głosowania nie jest zaklejona, koperty na kartę do głosowania nie wrzuca się do urny, a karty nie

bierze się pod uwagę przy ustalaniu wyników głosowania w obwodzie.”;

24) w art. 106 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Zbieranie lub składanie podpisów w zamian za korzyść majątkową lub osobistą jest zabronione.”;

25) art. 116 otrzymuje brzmienie:

„Art. 116. § 1. Komitety wyborcze mają prawo prowadzenia agitacji wyborczej w programach publicznych i niepublicznych

nadawców radiowych i telewizyjnych, w formie audycji wyborczych.

§ 2. W wyborach ponownych oraz w wyborach uzupełniających agitację wyborczą, o której mowa w § 1, prowadzi

się, jeżeli przeprowadza się głosowanie, a przepisy szczególne kodeksu tak stanowią.”;

26) po art. 116 dodaje się art. 116a w brzmieniu:

„Art. 116a. § 1. Audycją wyborczą jest część programu radiowego lub telewizyjnego, niepochodząca od nadawcy,

stanowiąca odrębną całość ze względu na treść lub formę.

§ 2. Audycje wyborcze jednego komitetu wyborczego nie mogą zawierać treści stanowiących agitację wyborczą

na rzecz innego komitetu wyborczego lub jego kandydatów.

§ 3. Przez pojęcie rozpowszechniania audycji wyborczych rozumie się zarówno rejestrację i emisję wystąpień

przedstawicieli komitetów wyborczych bądź kandydatów, jak i rejestrację oraz emisję audycji wyborczych przygotowanych

przez komitety wyborcze.”;

27) w art. 117 uchyla się § 2, 3 i 5;

28) art. 119 otrzymuje brzmienie:

„Art. 119. § 1. Niezależnie od prawa, o którym mowa w art. 117 § 1, każdy komitet wyborczy może od dnia przyjęcia

przez właściwy organ wyborczy zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego do dnia zakończenia kampanii

wyborczej rozpowszechniać odpłatnie audycje wyborcze w programach publicznych i niepublicznych nadawców

radiowych i telewizyjnych.

§ 2. Publiczni nadawcy rozpowszechniają odpłatnie audycje wyborcze na jednakowych warunkach dla wszystkich

komitetów wyborczych.

§ 3. Niepubliczni nadawcy rozpowszechniający odpłatnie audycje wyborcze rozpowszechniają je na jednakowych

warunkach dla wszystkich komitetów wyborczych.

§ 4. Wysokość opłat pobieranych za rozpowszechnianie odpłatnie audycji wyborczych nie może przekraczać stawek

pobieranych za reklamy i musi być ustalana według cennika obowiązującego w dniu ogłoszenia aktu o zarządzeniu

wyborów.

Dziennik Ustaw – 9 – Poz. 1072

§ 5. Do audycji wyborczych rozpowszechnianych odpłatnie stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r.

o radiofonii i telewizji dotyczące działalności reklamowej w programach telewizyjnych i radiowych, z tym że czas

przeznaczony na rozpowszechnianie tych audycji nie jest wliczany do dopuszczalnego wymiaru czasu emisji reklam

określonego w art. 16 tej ustawy.

§ 6. Do audycji wyborczych rozpowszechnianych odpłatnie przepisów art. 118 nie stosuje się.”;

29) art. 121 otrzymuje brzmienie:

„Art. 121. Szczegółowe zasady i tryb prowadzenia agitacji wyborczej w programach publicznych nadawców radiowych

i telewizyjnych określają przepisy szczególne kodeksu.”;

30) w art. 131 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Zabronione jest udzielanie korzyści majątkowych przez jeden komitet wyborczy innemu komitetowi wyborczemu.”;

31) w art. 132 § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Komitetom wyborczym nie wolno przyjmować korzyści majątkowych o charakterze niepieniężnym, z wyjątkiem

nieodpłatnego rozpowszechniania plakatów i ulotek wyborczych przez osoby fizyczne oraz pomocy w pracach

biurowych udzielanej przez osoby fizyczne.”;

32) w art. 143 § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Wykaz wpłat obywateli polskich na rzecz komitetu wyborczego organizacji i komitetu wyborczego wyborców

Państwowa Komisja Wyborcza i komisarz wyborczy udostępniają do wglądu na wniosek, w trybie i na zasadach

określonych przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,

poz. 926, z późn. zm.4)).”;

33) w art. 144:

a) w § 1:

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przyjmuje sprawozdanie, wskazując na jego uchybienia, w szczególności w przypadku gdy pozyskane,

przyjęte lub wydatkowane z naruszeniem przepisów, o których mowa w pkt 3 lit. a, d i e środki finansowe

nie przekraczają 1% ogólnej kwoty przychodów komitetu wyborczego, albo”,

– w pkt 3 lit. d i e otrzymują brzmienie:

„d) przyjęcia przez komitet wyborczy wyborców albo komitet wyborczy organizacji korzyści majątkowych

z naruszeniem przepisów art. 132 § 3–6,

e) przyjęcia przez komitet wyborczy partii politycznej albo koalicyjny komitet wyborczy korzyści majątkowych

o charakterze niepieniężnym z naruszeniem przepisu art. 132 § 5.”,

b) § 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„§ 5. Organy administracji publicznej udzielają Państwowej Komisji Wyborczej lub komisarzom wyborczym,

na ich żądanie, pomocy niezbędnej w badaniu sprawozdania finansowego.

§ 6. Organy kontroli, rewizji i inspekcji działające w administracji rządowej i samorządzie terytorialnym

współpracują z Państwową Komisją Wyborczą oraz komisarzami wyborczymi i są obowiązane do udostępniania

Państwowej Komisji Wyborczej oraz komisarzom wyborczym, na ich wniosek, wyników postępowań kontrolnych

prowadzonych przez te organy.”,

c) w § 7:

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W terminie 30 dni, odpowiednio, od dnia ogłoszenia sprawozdania finansowego albo od dnia ogłoszenia

komunikatu, o którym mowa w art. 143 § 3 zdanie drugie:”,

– część wspólna kończąca wyliczenie otrzymuje brzmienie:

„– mogą zgłaszać Państwowej Komisji Wyborczej lub komisarzom wyborczym umotywowane pisemne

zastrzeżenia do sprawozdań finansowych komitetów wyborczych.”;

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219

i Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 165, poz. 1170 i Nr 176, poz. 1238, z 2010 r. Nr 41, poz. 233, Nr 182,

poz. 1228 i Nr 229, poz. 1497 oraz z 2011 r. Nr 230, poz. 1371.

Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 1072

34) w art. 149 § 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„§ 3. Przepis § 1 nie dotyczy korzyści majątkowych udzielonych komitetowi wyborczemu z naruszeniem przepisów

kodeksu, które komitet wyborczy zwrócił w terminie 30 dni od dnia udzielenia.

§ 4. Przepis § 1 nie dotyczy korzyści majątkowych udzielonych komitetowi wyborczemu z naruszeniem przepisów

kodeksu, które to korzyści lub ich równowartość zostały, w terminie 14 dni od dnia doręczenia komitetowi wyborczemu

postanowienia o przyjęciu lub o odrzuceniu jego sprawozdania finansowego, a w przypadku złożenia skargi

lub odwołania, o których mowa w art. 145 § 1 i 5 – w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia wydanego

przez właściwy sąd, dobrowolnie wpłacone na rachunek bankowy urzędu skarbowego właściwego dla siedziby

komitetu. Korzyści majątkowe o charakterze niepieniężnym komitet wyborczy przekazuje temu urzędowi skarbowemu.

Potwierdzenie wpłacenia albo przekazania korzyści majątkowej lub jej równowartości komitet wyborczy przedstawia

właściwemu organowi wyborczemu.”;

35) w art. 186 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Lokale obwodowych komisji wyborczych, o których mowa w art. 16 § 1 pkt 3, zapewnia wójt, z tym że

w każdej gminie co najmniej 1/2 lokali obwodowych komisji wyborczych powinna być dostosowana do potrzeb wyborców

niepełnosprawnych.”;

36) w art. 210 § 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„§ 2. Komitet wyborczy, który z zachowaniem wymogów określonych w § 1, zgłosił listy kandydatów co najmniej

w połowie okręgów wyborczych, uprawniony jest do zgłoszenia dalszych list bez poparcia zgłoszenia podpisami wyborców.

Zgłoszenia list kandydatów przez komitety wyborcze bez zachowania wymogu, o którym mowa w § 1 uznaje

się za skuteczne, jeżeli listy kandydatów zgłoszone z zachowaniem wymogów określonych w § 1 zostaną zarejestrowane

co najmniej w połowie okręgów wyborczych.

§ 3. Okręgowe komisje wyborcze informują niezwłocznie Państwową Komisję Wyborczą o zarejestrowanych

listach kandydatów. Państwowa Komisja Wyborcza informuje niezwłocznie okręgowe komisje wyborcze o komitetach

wyborczych, które zarejestrowały listy co najmniej w połowie okręgów wyborczych.”;

37) w art. 212 w § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) oświadczenie o liczbie podpisów wyborców popierających listę wraz z wykazem podpisów wyborców popierających

listę bądź oświadczenie o skorzystaniu z uprawnienia, o którym mowa w art. 210 § 2;”;

38) po art. 265 dodaje się art. 265a w brzmieniu:

„Art. 265a. Jeżeli, w przypadku, o którym mowa w art. 222 § 1, skreślenie nazwiska kandydata na senatora nastąpiło

wskutek jego śmierci, komisja zawiadamia osobę zgłaszającą kandydata o możliwości zgłoszenia nowego kandydata.

Zgłoszenia dokonuje się najpóźniej w 15 dniu przed dniem wyborów; w takim przypadku przepisu art. 265 § 1

nie stosuje się.”;

39) w art. 343 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Przepisy art. 210 § 2 i 3 stosuje się.”;

40) w art. 364:

a) w § 1:

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zajmowania w dniu wyborów stanowiska lub pełnienia funkcji, o których mowa w przepisach art. 333

i art. 334 § 2;”,

– po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) powołania w czasie kadencji na stanowisko lub powierzenia funkcji, o których mowa w przepisach

art. 333 i art. 334 § 2;”,

b) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Utrata mandatu posła do Parlamentu Europejskiego, w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 2, następuje,

jeżeli nie złoży on Marszałkowi Sejmu, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia przez Państwową Komisję

Wyborczą wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego, oświadczenia o złożeniu rezygnacji z zajmowanego

stanowiska lub pełnionej funkcji.”,

Dziennik Ustaw – 11 – Poz. 1072

c) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio w odniesieniu do posła do Parlamentu Europejskiego, który od

dnia wyborów do dnia rozpoczęcia kadencji Parlamentu Europejskiego objął stanowisko lub funkcję, o których

mowa w przepisach art. 333 i art. 334 § 2, oraz w odniesieniu do posła do Parlamentu Europejskiego, który

uzyskał mandat w toku kadencji Parlamentu Europejskiego.”,

d) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Utrata mandatu posła do Parlamentu Europejskiego, w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 2a i 3,

następuje z dniem powołania lub wybrania.”;

41) w art. 416 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się także do dzielnic miasta stołecznego Warszawy.”;

42) w art. 436:

a) w § 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Jeżeli w wyborach do rady w gminie będącej miastem na prawach powiatu, skreślenie nazwiska kandydata

nastąpiło wskutek jego śmierci i powoduje, że w okręgu wyborczym liczba kandydatów jest równa liczbie radnych

wybieranych w tym okręgu lub mniejsza od niej, komisja informuje właściwego pełnomocnika wyborczego

o możliwości zgłoszenia nowego kandydata.”,

b) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. Jeżeli w wyborach do rady w gminie niebędącej miastem na prawach powiatu, skreślenie nazwiska

kandydata nastąpiło wskutek jego śmierci, komisja zawiadamia osobę zgłaszającą kandydata o możliwości zgłoszenia

nowego kandydata. Zgłoszenia dokonuje się najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów; w takim przypadku

przepisu art. 427 § 1 nie stosuje się.”;

43) w art. 443 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. W wyborach do rady w gminie niebędącej miastem na prawach powiatu za wybranego w danym okręgu

wyborczym uważa się tego kandydata, który otrzymał największą liczbę ważnie oddanych głosów.”;

44) w art. 474 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. W razie konieczności przeprowadzenia wyborów wójta przed upływem kadencji z przyczyn określonych

w ustawach, Prezes Rady Ministrów zarządza, w drodze rozporządzenia, wybory przedterminowe w trybie określonym

w art. 372, z zastrzeżeniem § 3.”;

45) w art. 492 § 2 i 2a otrzymują brzmienie:

„§ 2. Wygaśnięcie mandatu wójta z przyczyn, o których mowa w § 1 pkt 1, 2 i 5 – z wyjątkiem powodów wskazanych

w art. 27 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, stwierdza rada gminy, w drodze uchwały,

w terminie miesiąca od dnia wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu. Przed podjęciem uchwały o wygaśnięciu

mandatu należy umożliwić wójtowi złożenie wyjaśnień.

§ 2a. Wygaśnięcie mandatu wójta z przyczyn, o których mowa w § 1 pkt 3, 4 i 5 – w zakresie powodów wskazanych

w art. 27 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, oraz pkt 6 i 7, stwierdza komisarz wyborczy,

w drodze postanowienia, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu. Postanowienie komisarza

wyborczego ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie

Informacji Publicznej.”;

46) w art. 497 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Kto udziela lub przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą w zamian za zbieranie lub złożenie podpisu pod

zgłoszeniem listy kandydatów lub kandydata

– podlega grzywnie od 10 000 do 50 000 zł.”;

47) art. 503 otrzymuje brzmienie:

„Art. 503. Kto, w związku z wyborami, udziela korzyści majątkowej jednego komitetu innemu komitetowi wyborczemu

– podlega karze grzywny od 1000 do 10 000 zł.”;

Dziennik Ustaw – 12 – Poz. 1072

48) po art. 505 dodaje się art. 505a w brzmieniu:

„Art. 505a. Pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego, który w związku z wyborami nie dopełnia obowiązku

prowadzenia, umieszczania na stronie internetowej lub uaktualniania rejestru zaciągniętych kredytów lub rejestru

wpłat osób fizycznych

– podlega karze grzywny.”;

49) w art. 506:

a) pkt 1–3 otrzymują brzmienie:

„1) pozyskuje korzyści majątkowe na rzecz komitetu wyborczego lub wydatkuje środki finansowe komitetu

wyborczego na cele inne niż związane z wyborami,

2) pozyskuje korzyści majątkowe na rzecz komitetu wyborczego lub wydatkuje środki finansowe komitetu

wyborczego przed dniem, od którego zezwala na to ustawa,

3) pozyskuje korzyści majątkowe na rzecz komitetu wyborczego po dniu wyborów,”,

b) pkt 6 i 7 otrzymują brzmienie:

„6) udziela komitetowi wyborczemu organizacji albo komitetowi wyborczemu wyborców lub przyjmuje

w imieniu tych komitetów korzyść majątkową pochodzącą z innego źródła niż od obywatela polskiego mającego

miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

7) udziela komitetowi wyborczemu partii politycznej albo koalicyjnemu komitetowi wyborczemu lub przyjmuje

w imieniu tych komitetów korzyść majątkową z innego źródła niż z funduszu wyborczego partii politycznej

tworzącej komitet wyborczy partii politycznej lub z funduszów wyborczych partii politycznych

tworzących koalicyjny komitet wyborczy,”;

50) art. 507 otrzymuje brzmienie:

„Art. 507. Kto, w związku z wyborami, udziela komitetowi wyborczemu lub przyjmuje w jego imieniu korzyść

majątkową o charakterze niepieniężnym inną niż nieodpłatne usługi polegające na rozpowszechnianiu plakatów i ulotek

wyborczych przez osoby fizyczne oraz pomocy w pracach biurowych udzielanej przez osoby fizyczne

– podlega grzywnie od 1000 do 100 000 złotych.”;

51) art. 516 otrzymuje brzmienie:

„Art. 516. Do postępowania w sprawach, o których mowa w art. 494–496, art. 498, art. 499, art. 503, art. 505,

art. 505a oraz art. 511–513a, stosuje się przepisy o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.5)) w art. 24f

w ust. 1a zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, stanowi podstawę do stwierdzenia wygaśnięcia

mandatu radnego w trybie art. 383 ustawy, o której mowa w art. 24b ust. 6.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645 oraz z 2014 r.

poz. 379) w art. 26 w ust. 3 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Utrata członkostwa w zarządzie powiatu następuje w dniu wyboru lub zatrudnienia.”.

Art. 4. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 i 645 oraz z 2014 r.

poz. 379) w art. 31 w ust. 3 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Utrata członkostwa w zarządzie województwa następuje w dniu wyboru lub zatrudnienia.”.

Art. 5. W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21,

poz. 113, z późn. zm.6)) art. 15a otrzymuje brzmienie:

„Art. 15a. Liczba lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

na terenie każdej gminy powinna wynosić co najmniej:

1) do dnia 31 grudnia 2014 r. – 1/5 wszystkich lokali obwodowych komisji wyborczych w danej gminie;

2) do dnia 31 grudnia 2015 r. – 1/3 wszystkich lokali obwodowych komisji wyborczych w danej gminie;

3) do dnia 31 grudnia 2016 r. – 2/5 wszystkich lokali obwodowych komisji wyborczych w danej gminie.”.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379.

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889 oraz

z 2012 r. poz. 1399.

Dziennik Ustaw – 13 – Poz. 1072

Art. 6. 1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 33, art. 34 § 4 oraz art. 35 § 4 ustawy, o której

mowa w art. 1, zachowują moc do czasu wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie

art. 33, art. 34 § 4 oraz art. 35 § 4 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą nie dłużej jednak

niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 61h § 6 oraz przepisy wydane na podstawie art. 61g

§ 6, art. 61j, art. 65 § 3 i art. 68 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc w okresie stosowania przepisów rozdziału 7a

i 8 działu I tej ustawy.

Art. 7. 1. Do wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzanych w 2014 r. przepisy art. 106 § 3, art. 131 § 1,

art. 132 § 5 oraz art. 144 § 1 pkt 2 i pkt 3 lit. d i e ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się w brzmieniu dotychczasowym.

2. Do wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborów wójtów, burmistrzów

i prezydentów miast przeprowadzanych w 2014 r. oraz do nowych, przedterminowych i uzupełniających wyborów organów

stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i przedterminowych wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,

przeprowadzanych w trakcie kadencji, następującej po kadencji w czasie której niniejsza ustawa weszła w życie:

1) przepisów art. 12a i rozdziału 6a w dziale I ustawy, o której mowa w art. 1, nie stosuje się;

2) przepisy art. 45, art. 54 § 4, art. 57 § 3, rozdziału 7a w dziale I, art. 71a, art. 72 § 1–3 ustawy, o której mowa w art. 1,

stosuje się w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 8. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie

Logowanie