Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

3 czerwca 2016 09:48 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zastępca Skarbnika Miasta i Gminy

Zastępca Skarbnika Miasta i Gminy

mgr Renata Osobińska

telefon: /0-48/ 610-30-89 wew.132
e-mail:
r.osobinska@skaryszew.pl

Zakres kompetencji

 • Wykonywanie zadań Skarbnika, Głównego Księgowego budżetu podczas jego nieobecności.
 • Prowadzenie rachunkowości jednostki i organu.
 • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 • Współpraca z bankiem obsługującym budżet Gminy.
 • Opracowanie specyfikacji do wyboru banku do obsługi budżetu Gminy zaciągnięcia kredytu.
 • Przygotowanie wniosków o kredyt uzupełniający.
 • Dokonywanie wstępnej kontroli: 1) Zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, 2) Kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych finansowych.
 • Przyjmowanie sprawozdań jednostkowych, sporządzanie jednostkowych sprawozdań Urzędu oraz zbiorczych sprawozdań finansowych i budżetowych Gminy.
 • Opracowywanie analiz i sprawozdań z wykonania budżetu.
 • Stałe kontrolowanie stopnia realizacji planu, zaangażowania wydatków, zagrożeń przekroczenia lub niewykonania planu.
 • Nadzór nad terminowym rozliczaniem zobowiązań i należności.
 • Nadzór nad rozliczaniem inkasentów i zaliczkobiorców.
 • Analiza ewentualnych zagrożeń i nieprawidłowości oraz możliwość ich wyeliminowania,
 • Nadzór nad inwentaryzacją składników majątkowych Gminy.
 • Zapewnienie kontroli podatkowej i kontroli pobierania opłat lokalnych.
 • Analiza dopuszczalności egzekucji administracyjnej i sporządzania wniosków do organów egzekucyjnych.
 • Udzielanie pomocy, nadzorowanie i kontrolowanie gospodarki finansowej podległych jednostek (oświatowych, ZGKiM, MGOPS, MGOK, MGBP).
 • Opracowywanie przepisów wewnętrznych z zakresu prowadzenia rachunkowości, w szczególności planu kont, kontroli dokumentów, przeprowadzania inwentaryzacji.
 • Autoryzacja podpisem elektronicznym zatwierdzonych do wypłaty przelewów sporządzanych w systemie Internet Banking.
 • Wprowadzanie do elektronicznego systemu Home Banking przelewów z zakresu działania Urzędu.
 • Bezpośrednie zarządzanie Referatem Finansowo-Podatkowym.
 • Nadzór nad wykonywaniem czynności służbowych przez podległych pracowników.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie

Logowanie