Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

31 grudnia 2009 04:58 | wersja 1 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

zasady składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w ramach programu" Uczeń na wsi"

Zasady składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego, zamieszkałego na terenie Gminy Skaryszew w ramach obszaru A pilotażowego programu "UCZEŃ NA WSI - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko - wiejskie"

1. Wnioskodawcą może być pełnoletni uczeń niepełnosprawny posiadający miejsce stałego zameldowania na terenie Gminy Skaryszew, a w przypadku dzieci i młodzieży do lat 18 rodzic lub opiekun prawny.

2. Wniosek o dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego, zwany dalej "wnioskiem o dofinansowanie" sporządza się na formularzu określonym przez PFRON.

3. Formularz wniosku o dofinansowanie, formularz oświadczenia o dochodach oraz materiały informacyjne nt. programu dostępne są:

  • na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl w zakładce PROGRAMY PFRON/Uczeń na wsi,
  • na stronie internetowej Gminy Skaryszew www.skaryszew.bip.org.pl w zakładce Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej / Program „Uczeń na wsi”,
  • w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie, ul. Słowackiego 6, pokój nr 6

4. Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:

a. kserokopię ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ucznia,

b. oświadczenie Wnioskodawcy o dochodzie brutto przypadającym na jednego członka rodziny pozostającego w gospodarstwie domowym, którego wzór stanowi załącznik do formularza wniosku o dofinansowanie.

Do oświadczenia należy dołączyć zaświadczenia o wysokości miesięcznych dochodów brutto uzyskiwanych przez członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym za okres od VI do VIII 2008r .

c. zaświadczenia ze szkoły o pobieraniu nauki przez ucznia w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej,

d. kserokopię aktu urodzenia ucznia - dotyczy Wnioskodawcy ubiegającego się o pomoc finansową w imieniu i na rzecz niepełnoletniego dziecka,

e. kserokopię dokumentu o ustanowieniu opieki prawnej nad podopiecznym – dotyczy Wnioskodawców, będących opiekunami prawnymi ucznia.

5. Wnioski o dofinansowanie należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Skaryszewie, 26 - 640 Skaryszew, ul. Słowackiego 6 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:15, tel. 048 610-32-84, pokój nr 6 w terminie od 1 września 2008r. do 30 września 2008 r. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Za datę złożenia wniosku o dofinansowanie uważa się datę jego wpłynięcia, a w przypadku wniosku o dofinansowanie składanego drogą pocztową, datę stempla pocztowego.

7. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie wnioski kompletne tj. takie, które zawierają wszystkie wymagane dane wraz z kompletem załączników.

8. Wniosek o dofinansowanie stanowi ofertę zawarcia umowy cywilnoprawnej i jego rozpatrzenie nie podlega przepisom kodeksu postępowania administracyjnego.

9. Wnioskodawca zobowiązany jest na żądanie organu dostarczyć dowody potwierdzające wysokość uzyskiwanych dochodów wykazanych w oświadczeniu, stanowiącym załącznik do wniosku o dofinansowanie.

10. Wnioskodawca zobowiązany jest bezzwłocznie zgłosić wszelkie informacje o zmianach mogących mieć wpływ na wysokość przyznanej pomocy finansowej.

11. Podanie informacji niezgodnych z prawdą eliminuje wniosek o dofinansowanie z dalszego rozpatrywania, o czym Wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie.

12. W ramach programu wkład własny wnioskodawcy nie jest wymagany.

13. Do 15 października br. Gmina Skaryszew skieruje do PFRON wystąpienie o przyznanie środków na realizację programu, wynikających ze złożonych i pozytywnie rozpatrzonych wniosków.

14. Decyzje o przyznaniu dofinansowania kosztów nauki dla poszczególnych Wnioskodawców zostaną podjęte po zawarciu przez Gminę Skaryszew umowy z PFRON na realizację programu i otrzymaniu przyznanych środków finansowych.

15. Wysokość przyznanych wnioskodawcy środków finansowych, sposób przekazania środków oraz termin sposób ich rozliczenia określi umowa zawarta pomiędzy Gminą Skaryszew a Wnioskodawcą. Umowa o dofinansowanie określa wysokość przyznanego dofinansowania, sposób przekazania środków oraz termin i sposób ich rozliczenia a także inne obowiązki oraz uprawnienia stron i stanowi zobowiązanie do ich przestrzegania. Podpisanie umów z Wnioskodawcami, których wnioski zostały pozytywnie ocenione nastąpi w terminie 30 dni od daty zawarcia pomiędzy PFRON a Gminą Skaryszew umowy określającej wysokość przyznanych Gminie środków finansowych na realizację programu „Uczeń na wsi”.

16. W przypadku przyznania Gminie Skaryszew przez PFRON niewystarczających środków, kwota przyznanej pomocy finansowej indywidualnym wnioskodawcom może być niższa od wskazanej przez nich we wniosku.

17. W przypadku niezakwalifikowania Gminy Skaryszew do realizacji programu „Uczeń na wsi” Wnioski o dofinansowanie kosztów nauki będą zwracane Wnioskodawcom drogą pocztową.

Skaryszew dnia, 5 sierpnia 2008 roku.

Burmistrz Miasta i Gminy

Skaryszew

Mgr inż. Ireneusz Kumięga

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie

Logowanie