Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

26 września 2014 15:45 | wersja 1 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

ZARZĄDZENIE Nr 87/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew

z dnia 26 września 2014r.

w sprawie określenia zasad sprawdzenia czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkiwania na obszarze Gminy Skaryszew.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2013 r. , 594 j.t. ) oraz art. 20 ust. 2 ustawy z 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112 ze zm.)zarządzam , co następuje:

§ 1

Określam zasady sprawdzenia czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkiwania na obszarze Gminy Skaryszew określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy w Skaryszewie.

§ 3

Zarządzenie podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew

/-/ mgr inż. Ireneusz Kumięga

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 87/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew

z dnia 26 września 2014

STANOWISKO BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKARYSZEW

dotyczące zasad dopisywania się do stałego rejestru wyborców Miasta i Gminy Skaryszew

Zgodnie z Kodeksem Wyborczym(Dz. UNr 21 poz. 112 z 2011r):

Art. 19. § 1. Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały wpisywani są do rejestru wyborców, jeżeli złożą w tej sprawie w urzędzie gminy pisemny wniosek. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia oraz numer ewidencyjny PESEL wnioskodawcy. Do wniosku dołącza się:

1) kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy;

2) pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do wyborcy nigdzie niezamieszkałego, przebywającego stale na obszarze gminy.

§ 3. Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy mogą być wpisani do rejestru wyborców pod adresem stałego zamieszkania, jeżeli złożą w tej sprawie w urzędzie gminy wniosek zawierający dane, o których mowa w § 1, wraz ze wskazaniem adresu ostatniego zameldowania na pobyt stały na obszarze gminy.

Art. 20. § 2. Wójt przed wydaniem decyzji, o której mowa w § 1, jest obowiązany sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze danej gminy.

W związku z powyższym do wniosku o wpisanie do rejestru wyborców oprócz w/w dokumentów należy dołączyć:

w przypadku właścicieli nieruchomości :

Pisemna Deklaracja Zawierająca Informacje Niezbędne Do Wpisania Do Rejestru Wyborców powinna zawierać adnotację , że osoba na stałe zamieszkuje pod adresem wskazanym w deklaracji oraz być opatrzona podpisem i pieczęcią Sołtysa miejscowości / Przewodniczącego Rady Osiedlowej – wzór deklaracji stanowi załącznik Nr 1 do stanowiska

pozostałe osoby

  • 1.Oświadczenie właściciela lub najemcy lokalu o tym , że wskazana osoba stale zamieszkuje w danym lokalu

wzór oświadczenia stanowi zał. nr 2 do stanowiska

Wnioski nie spełniające wymaganych kryteriów będą skutkowały decyzją odmowną.

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew

/-/ mgr inż. Ireneusz Kumięga

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie

Logowanie