Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

31 grudnia 2009 09:31 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

RBI. 7321-73/06/07/08/09 Skaryszew 2009.10.05. 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. nr 80, poz. 717 z późn. zmianami), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) oraz Uchwał Rady Miejskiej w Skaryszewie Nr XXII/181/2005 z dnia 26 kwietnia 2005r. i Nr XXXI/220/2009 z dnia 25 sierpnia 2009 roku

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

w dniach od 19 października 2009r. do 17 listopada 2009r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew, ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew w pokoju nr 02 w godzinach 8:00 – 15:00,

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Makowiec gmina Skaryszew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, obejmującego obszar I Etapu :

Etap I – obszar ograniczony od północnego wschodu ulicą Radomską, od wschodu ulicą Kościelną, od południa ulicą Rzemieślniczą , od północnego zachodu ulicą Armii Krajowej – z wyłączeniem obszarów opisanych jako Etap II i Etap III;

Etap II - obszar ograniczony od zachodu ulicą Armii Krajowej na jej styku z działkami 284/1, 269/1, 269/2, 269/4 i 269/5 , od północy granica pomiędzy działkami 269/16 i 269/5 i dalej przez ciąg komunikacyjny oznaczony nr 268/12 do zachodniej granicy działki 268/9 na północ po granicy tej działki z ciągiem komunikacyjnym, o którym wyżej mowa i dalej po granicy między działkami 268/8 i 268/9, od wschodu granica pomiędzy działkami 268/9 a 267/19, 268/10 a 267/19, 268/13 a 267/28, 268/14 a 267/28 i 284/1 a 283/1, od południa granica pomiędzy działkami 284/1 a 284/4 i 284/1 a 284/2;

Etap III – obszar ograniczony od południa granicą pomiędzy działką 270/1 a działkami 270/12 i 270/11, od zachodu granica pomiędzy działkami 270/21 a 270/1, 270/21 a 261, 270/20 a 261 i 262/2 a 261 na odcinku do ogrodzenia strażnicy OSP, od północy wzdłuż istniejącego ogrodzenia strażnicy OSP i dalej do budynku sklepu wzdłuż jego ściany południowej aż do ulicy Kościelnej, od wschodu ulica Kościelna na styku z działkami 261 i 270/1.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w budynku Zespołu Edukacji Gimnazjalnej i Podstawowej w Makowcu w dniu 28 października 2009r. o godzinie 17:00.

Zgodnie z art. 18 ust.1 wyżej przywoływanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w prognozie oddziaływania na środowisko może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 grudnia 2009r.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie

Logowanie