Obwieszczenia, Ogłoszenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa odcinka dystrybucyjnej sieci gazowej średniego ciśnienia na działce nr ewid: 733, 800, 4113/1, 4113/2 w miejscowości Skaryszew (ul. Partyzantów).

Informacja

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew informuje, że ww dniu 08.06.2017 r. do Urzędu Miasta i Giny w Skaryszewie wpłynęło zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 16 lipca 2017 r.

Ogłoszenie o przetargach na zbycie nieruchomości

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż: 1.Nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 1232/21 o pow. 0,1682ha, położonej w Skaryszewie, przy ul. Bluszczowej Cena wywoławcza: 42 420zł a.Właścicielem przedmiotowej nieruchomości jest Gmina Skaryszew; jej stan prawny został uregulowany...

Obwieszczenie Starosty Radomskiego z dnia 29 maja 2017 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ZRID na budowę drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Kłonowiec Koracz

Na podstawie art. 11a ust. 1, 3 i art. 11 d ust. 5, 6 pkt. 1, 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicz­nych (Dz. U. 2015.2031, j.t. z późn. zm. ) oraz art. 49 i 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego...

Obwieszczenie Starosty Radomskiego z dnia 30 maja 2017 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ZRID na budowę drogi gminnej - bez przejazdu w miejscowości Kłonowiec Koracz

Na podstawie art. 11a ust. 1, 3 i art. 11 d ust. 5, 6 pkt. 1, 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicz­nych (Dz. U. 2015.2031, j.t. z późn. zm. ) oraz art. 49 i 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego...

Ogłoszenie

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew o ofercie nabycia udziału 1/3 w nieruchomości rolnej położonej w obrębie geodezyjnym Zalesie, gmina Skaryszew. Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew oferuje do nabycia udział 1/3 w nieruchomości rolnej położonej w obrębie geodezyjnym Zalesie, gmina Skaryszew, powiat radomski, województwo...

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew informuje, że w dniu 22.03.2017 r. do urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie wpłynęło zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 29 maja 2017 r. Cel zgromadzenia: Społeczny sprzeciw w kwestii niehumanitarnego traktowania zwierząt - koni, sprzedawania ich na rzeź.

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego na działkach nr ewid: 79/1, 82, 488, 486, 401, 408, 400, 399,398, 397, 392, 391, 390, 389, 388, 382, 381, 380, 379, 378, 377w miejscowości Dzierzkówek Stary oraz na działce nr ewid: 704 w miejscowości...

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji nr 13/17 o lokalizacji inwestycji celu publicznegodla zamierzenia: budowa masztu telekomunikacyjnego dla stacji bazowej na działce nr ewid: 211w miejscowości Bujak