Obwieszczenia, Ogłoszenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu strategicznego pn. „Zintegrowany system transportu zbiorowego w Radomskim Obszarze Funkcjonalnym (ROF)”

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta i Gminy Skaryszew w dziedzinie sportu i rekreacji, realizowane w roku 2015

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, ze zm./ Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2015. I.PODMIOTY UPRAWNIONE DO ZŁOŻENIA OFERTY: 1.Organizacje pozarządowe...

Informacja

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 tekst. jedn.) informuję o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew w dniach 13.01.2015r. do 2.02.2015r....

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego - zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 tekst. jedn.) 1.Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Skaryszew z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, realizowane w 2016 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2016 zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz zaprasza do składania ofert. I. RODZAJ ZADANIA Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: Celem konkursu jest wyłonienie i wsparcie projektów na realizację...

Ogłoszenie o II ustnych przetargach nieograniczonych na zbycie nieruchomości

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: 1.Nieruchomość gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki Nr 1218/12, Nr 1218/23 i Nr 1218/25, łącznie stanowiących jedną całość, o pow. 0,1066ha, położonych w miejscowości Skaryszew, przy ul. Błonie. Cena wywoławcza...

ZAWIADOMIENIE O WNIESIENIU ODWOŁANIA

Zawiadomienie o wpłynięciu odwołania od decyzji Wojewody Mazowieckiego znajduje się w załączeniu.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

O zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: "Rozbudowa drogi krajowej nr 9 w zakresie budowy ścieżki pieszo - rowerowej przy drodze krajowej nr 9 w miejscowości Makowiec na odcinku od granic Radomia do ul. Osiedlowej w Makowcu."

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach ( ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1153 ) zawiadamiam, że w Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew przy ul. Słowackiego 6, w pokoju nr 11 w terminie od 01.10.2014r. do 30.11.2014r. w godzinach od 900 – 1300...

INFORMACJA MZDiK w Radomiu

W związku z zamknięciem dla ruchu kołowego odcinka ulicy Skaryszewskiej pomiędzy pętlą Długojów Górny, a granicą miasta Radomia, trasa linii nr 24 od dnia 19.09.2014r. od godz. 9.00 do dnia 20.09.2014r. włącznie, zostaje skrócona do Długojowa Górnego (nie będzie kursować do Janowa, Małęczyna i Grzmucina). Na...