Obwieszczenia, Ogłoszenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o rokowaniach

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKARYSZEW I WÓJT GMINY KOWALA zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia: I. Sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego - zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102, poz. 651 z 2010 r. ze zm.) Nieruchomość gruntowa, oznaczona...

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

I N F O R M A C J A Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010r. z późn. zm.) informuję o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew w dniach 28.06.2013r. do 18.07.2013r. wykazu...

WYPRAWKA SZKOLNA 2013

W roku szkolnym 2013/2014 programem będą objęci uczniowie rozpoczynający naukę szkolną w: klasach 1-3 i klasie 5 szkoły podstawowej, klasie 2 szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum. W 2013 r. programem będą objęci także uczniowie słabowidzący, niesłyszący,...

Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Modrzejowicach.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKARYSZEW ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Modrzejowicach 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko...

Ogłoszenie o odwołaniu rokowań po II przetargu ustnym nieograniczonym

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.), ODWOŁUJE ogłoszone na dzień 10 czerwca 2013r. rokowania po drugim przetargu nieograniczonym na sprzedaż: Nieruchomości lokalowej oraz udziałów w...

Ogłoszenie o rokowaniach po II przetargu nieograniczonym

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKARYSZEW I WÓJT GMINY KOWALA zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań...

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 47 z dnia 11.04.2013 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań z zakresu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 roku

Wprowadź skrócony opis dokumentu. Napisz co jest w nim najważniejsze. (do 5 zdań) ZARZĄDZENIE Nr 47 /2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKARYSZEW z dnia 11 kwietnia 2013roku. w sprawie: przyznania dotacji na realizację zadań z zakresu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie...

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Skaryszew Skaryszew, dnia 19.03.2013 Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zmianami), zawiadamiam...

Konkurs Wiedzy z zakresu BHP i ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów

IV edycja Mazowieckiego Konkursu Wiedzy z zakresu BHP i ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów Organizatorem Konkursu jest Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie. Konkurs przebiega we współorganizacji m.in. jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego i ma na...