Obwieszczenia, Ogłoszenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Radomskiego o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3539W Radom – Gębarzów – Polany na odcinku od km 1+500 do km 6+744,64 o długości L=5 244,64m na terenie gmin Kowala i Skaryszew

Zawiadomienie

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Radomiu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urządzeń wodnych służących do odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3539W Radom – Gębarzów...

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: BUDOWA CENTRUM KULTURY, REKREACJI I SPORTU wraz z infrastrukturą na części działki nr ewid: 1265 położonej w miejscowości Skaryszew.

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 16/18 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa odcinaka sieci wodociągowej rozdzielczej na działce nr ewid: 385/8 położonejw miejs cowości Makowiec.

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 17/18 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa odcinaka sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach nr ewid: 610, 611/5 położonych w miejscowości Skaryszew

OGŁOSZENIE - ZBYCIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ogłasza przetarg pisemny nieograniczony: Zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej, jako działka nr 412/1, o powierzchni 500 m, położonej w Makowcu przy ul. Radomskiej.

Obwieszczenie

w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa ulicy Reymonta w Skaryszewie na działkach nr ewid: 1095, 1112/1.

Obwieszczenie

w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4kV wraz z oświetleniem wzdłuż drogi krajowej nr 9 w Makowcu i Skaryszewie.

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 15/18 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa oświetlenia sięgaczy ul. Drzymały w Radomiu na działkach nr ewid. gruntu 46, 44/7, 44/8, 44/9, 44/10, 45/6,26/7, 27, 28/1, 29/1, 30/1, 31/1, 32/1, 97/2, 97/12 w obrębie geodezyjnym 0170, arkusz 168, 169 w Radomiu.

Ogłoszenie - Otwarty Konkurs

Burmistrz Miasta i Gminy w Skaryszewie zgodnie z art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018.450 t.j. ) ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na realizacje zadania: Wypoczynek dzieci i młodzieży