Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

14 marca 2017 08:41 | wersja 90 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej

Informuję o terminach Komisji Rady Miejskiej - Marzec 2017

1. Komisja Statutowa

- 20 marca 2017r. (poniedziałek) godz. 13oo

Tematem posiedzenia będzie:

1.Otwarcie posiedzenia Komisji..

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.Opracowanie Statutu Zespołu Obsługi Oświaty w Skaryszewie.

5.Opracowanie Statutu Osiedli.

6.Sprawy różne.

7.Zakończenie posiedzenia.

2. Komisja –– Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska

- 22 marca 2017r. (środa) o godz. 10oo

1.Otwarcie posiedzenia Komisji.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.Przedstawienie sprawozdań z działalności stowarzyszeń działających na terenie Gminy za 2016 rok, w tym sprawozdań finansowych.

5.Informacja w zakresie podatku śmieciowego – plan, wpływy, zadłużenie.

6.Przygotowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.

7.Sprawy różne.

3. Komisja Rolnictwa, Handlu, Usług i ds. Samorządu

- 23 marca 2017r. (czwartek) o godz. 10oo

Tematem posiedzenia będzie:

1.Otwarcie posiedzenia Komisji.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przygotowanie materiałów na sesję Rady.

4.Sprawozdanie z funkcjonowania schroniska dla zwierząt, pozyskane darowizny oraz cel przeznaczenia- przygotuje p.K.Piasecka.

5.Poniesione koszty z budżetu Gminy w 2016r. i plan na 2017r. na finansowanie schroniska dla zwierząt – p.Skarbnik.

6.Przygotowanie projektów uchwał na sesje Rady Miejskiej.

7.Sprawy różne.

4. Komisja – Rewizyjna

- 24 marca 2017r. (piątek) o godz. 10oo

Tematem posiedzenia będzie:

1.Otwarcie posiedzenia Komisji..

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.Kontrola działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Skaryszewie za ostatnie 2 lata (kontrola zamówień publicznych i wydatków).

5. Przygotowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.

6.Sprawy różne.

7.Zakończenie posiedzenia.

4. Komisja – Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego - 27 marca 2017r. poniedziałek/ o godz. 13oo

Tematem posiedzenia będzie:

1.Otwarcie posiedzenia Komisji.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.Informacja o najważniejszych wydarzeniach i osiągnięciach kulturalnych zrealizowanych przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Skaryszewie za 2016 rok

5. Sprawozdanie z działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Skaryszewie z uwzględnieniem rozliczenia finansowego za 2016 rok

6.Przedstawienie informacji dotyczącej współpracy Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Skaryszewie z innymi remizami i remizo – świetlicami z terenu Miasta i Gminy Skaryszew za 2016 rok oraz planów na 2017 rok.

7.Współpraca Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury z Orkiestrą.

8.Sprawy różne

9.Sprawy bieżące

10. Zakończenie posiedzenia.

5. Komisja – Rozwoju Gospodarczego i Finansów

- 28 marca 2017r. (wtorek) o godz. 10oo

Tematem posiedzenia będzie:

1.Otwarcie posiedzenia Komisji.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.Analiza wydatków w OSP w rozbiciu na poszczególne jednostki i ocena kategoryzacji oraz aktualne potrzeby wynikające z bieżącej działalności poszczególnych jednostek, stan osobowy poszczególnych OSP, baza sprzętowa i stan aktywności poszczególnych OSP

5.Przedstawienie sprawozdania ze złożonych deklaracji podatku śmieciowego.

6.Przedstawienie kosztów związanych z zimowym utrzymaniem dróg w Gminie za 2016 i 2017r.- przedstawić kierunki i realizowane cele ( jakie i gdzie).

7.Sprawy bieżące Rady i Komisji.

8.Sprawy różne.

9.Zakończenie posiedzenia.

W uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Skaryszewie

mgr Jan Jeżmański

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie

Logowanie