Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

24 kwietnia 2017 12:59 | wersja 92 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej

Informuję o terminach Komisji Rady Miejskiej - Kwiecień 2017

1. Komisja Rolnictwa, Handlu, Usług i ds. Samorządu

- 20 kwietnia 2017r. (czwartek) o godz. 10oo

1.Otwarcie posiedzenia Komisji.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.Przedstawienie informacji z zakresu organizacji Wstępów koszty i wpływy.

5.Sprawozdanie w zakresie organizacji handlu na targowisku – przedstawić koszty związane z utrzymaniem (administrowanie przez Igiełkę) oraz wpływy od początku 2017r..

6.Realizacja zadań związanych z wdrożeniem programu nisko emisyjnego.

7.Sprawy różne.

2. Komisja – Rozwoju Gospodarczego i Finansów

- 21 kwietnia 2017r. (piątek) o godz. 12oo

Tematem posiedzenia będzie:

1.Otwarcie posiedzenia Komisji.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Rozliczenie finansowe Wstępów, przedstawić wydatki oraz wpływy. Przedstawić ocenę merytoryczną związana z organizacją i przebiegiem „Wstępów” 2017 – przedstawić wnioski na przyszłość.

4.Przedstawienie informacji o wysokości kwot subwencji oświatowej dla Gminy na 2017r.

5. Wydatki na poszczególne szkoły planowane na 2017r. tj. łączne koszty wynagrodzeń oraz koszty utrzymania obiektów i inne.

6.Koszty utrzymania szkół z uwzględnieniem na ilość etatów w poszczególnych szkołach i przedszkolu na 2017r. w odniesieniu do 2016r.

7.Sprawy bieżące Rady i Komisji.

3. Komisja – Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego - 24 kwietnia 2017r. poniedziałek/ o godz. 10oo

1.Analiza struktury organizacyjnej sieci Ochotniczych Straży Pożarnych, funkcjonujących na terenie gminy.

2.Ocena wyposażenia w poszczególnych jednostkach.

3.Analiza budżetu przeznaczonego na działania OSP na 2017 rok.

4.Analiza wydatków w OSP w rozbiciu na poszczególne jednostki.

5.Propozycja dotycząca modernizacji Ochotniczych Straży Pożarnych, wyposażenia OSP na terenie Miasta i Gminy Skaryszew

6.Informacja Komendanta Komisariatu Policji o stanie porządku publicznego na terenie Gminy.

7.Zapoznanie ze stanem bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy.

8.Sprawy różne

9. Sprawy bieżące

4. Komisja – Rewizyjna

- 25 kwietnia 2017r. (wtorek) o godz. 10oo

Tematem posiedzenia będzie:

1.Otwarcie posiedzenia Komisji..

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.Kontrola zamówień publicznych do kwoty poniżej 30 tys. Euro.

5.Sprawy różne.

6.Zakończenie posiedzenia.

5. Komisja –– Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska

- 26 kwietnia 2017r. (środa) o godz. 10oo

Tematem posiedzenia będzie:

1.Analiza wydatków i wpływów związanych z organizacją Wstępów.

2.Ocena funkcjonowania Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skaryszewie z udziałem Dyrektora PZOZ.

3.Koszty związane z utrzymaniem schroniska dla zwierząt za 2016 rok i planowane wydatki na 2017 rok.

4.Przygotowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.

5.Sprawy różne.


6. Komisja – Rewizyjna

- 27 kwietnia 2017r. (czwartek) o godz. 9oo

Tematem posiedzenia będzie:

1.Otwarcie posiedzenia Komisji.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Kontrola działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Skaryszewie za ostatnie 2 lata (kontrola zamówień publicznych i wydatków).

4.Analiza protokołu z przeprowadzonej kontroli w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skaryszewie oraz zalecenia pokontrolne.

5.Sprawy różne.

6.Zakończenie posiedzenia.


7. Rady Społecznej działająca przy Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Skaryszewie - 27 kwietnia 2017r. (czwartek) o godz. 13oo

Tematem posiedzenia będzie:

1.Otwarcie posiedzenia Komisji.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania planu finansowo-rzeczowego i planu wydatków inwestycyjnych za 2016r.

4.Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania finansowego za 2016r.

5.Zapoznanie ze sprawozdaniem z realizacji świadczeń zdrowotnych udzielonych w 2016r.

6.Zapoznanie z planem finansowo rzeczowym i planem wydatków inwestycyjnych na rok 2017.

7.Sprawy różne.


8. Komisja Rolnictwa, Handlu, Usług i ds. Samorządu

- 5 maja 2017r. (piątek) o godz. 10oo

1.Otwarcie posiedzenia Komisji.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 1. Przedstawienie informacji z zakresu przeprowadzonych melioracji na terenie Gminy z uwzględnieniem planu wykonywania zadań oraz kosztów.

4.Sprawy różne.


W uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Skaryszewie

mgr Jan Jeżmański

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie

Logowanie