Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

31 grudnia 2009 05:14 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Statut Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Inne Informacje

STATUT ZAKŁADU GOSPODARKI KOM I MIESZKANIOWEJ
PRZY URZĘDZIE MIASTA I GMINY W SKARYSZEWIE

SPIS TREŚCI:

I. Postanowienia ogólne
II. Przedmiot i zakres działania
III. Organy zakładu
IV. Działalność finansowa zakładu
V. Mienie zakładu
VI. Postanowienia końcowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie zwany dalej „Zakładem”
jest podstawową jednostką organizacyjną działającą na podstawie :
Uchwały Rady Miasta i Gminy w Skaryszewie Nr XX/131/96 z dnia 30.12.1996r. w sprawie powołania Zakładu Budżetowego.
Ustawy z dnia 20.12.1996r. o gospodarce komunalnej ( Dz. U. Z 1997r. Nr 9 poz. 43)

§ 2.

Siedziba Zakładu mieści się w Skaryszewie przy ul. Piaseckiego 15

§ 3.

Organem założycielskim jest Rada Miejska w Skaryszewie.

§ 4.

Nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Rada Miejska oraz Burmistrz Miasta i Gminy w Skaryszewie.

§ 5.

1. Zakład obejmuje zakresem swojej działalności teren miasta i gminy Skaryszew.
2. Zakład może współpracować z sąsiednimi gminami w oparciu o dwustronne umowy, zlecenia i porozumienia.

II. PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁANIA

§ 6.

Zakład jest Zakładem użyteczności publicznej mającym na celu maksymalne , bieżące i nieprzerwane
zaspakajanie zbiorowych potrzeb komunalnych ludności oraz jednostek prowadzących działalność gospodarczą z terenu jego działania.

§ 7.

Przedmiotem działalności Zakładu jest:
1. Działalność z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę:
– utrzymanie ujęć i stacji uzdatniania wody,
– utrzymanie i konserwacja sieci wodociągowej,
– prowadzenie inwestycji z zakresu rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowej.

2. Działalność z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków:
- utrzymanie i obsługa oczyszczalni ścieków
- utrzymania i konserwacja sieci kanalizacyjnej
- prowadzenie inwestycji z zakresu rozbudowy i modernizacji sieci kanalizacyjnej.

3. Obsługa gminy w zakresie gospodarki odpadami:
- utrzymanie i eksploatacja składowiska odpadów stałych,
- organizacja i obsługa gminy w zakresie, zbierania, wywozu i segregacji odpadów stałych,
- obsługa gminy w zakresie wywozu nieczystości płynnych.

4. Administrowanie i utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego oraz lokali użytkowych.

5. Utrzymanie czystości w miejscach publicznych oraz urządzanie i utrzymanie terenów zielonych

6. Organizacja, prowadzenie i koordynacja robót publicznych i prac interwencyjnych.

§ 8.

1. Ustalenie zakresu zadań rzeczowych dla Zakładu dokonywane jest przez Burmistrza Miasta  i Gminy w Skaryszewie.
2. Burmistrz Miasta i Gminy w Skaryszewie może nałożyć na Zakład obowiązek realizacji dodatkowych zadań jeżeli jest to niezbędne do zaspokojenia potrzeb ludności oraz innych jednostek w dziedzinie objętej działalnością tego Zakładu.
3. Na realizację zadań o których mowa w ust. 2 Burmistrz Miasta i Gminy w Skaryszewie zapewnia odpowiednie środki finansowe i techniczne.

III. ORGANY ZAKŁADU

§ 9.

Zakładem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Zakładu.

§ 10.

Dyrektora Zakładu zatrudnia Burmistrz Miasta i Gminy w Skaryszewie.

§ 11.

Dyrektor Zakładu wykonuje swoje funkcje przy pomocy podległego mu personelu.
Dyrektor zatrudnia pracowników Zakładu z limitu środków finansowych przeznaczonych na zatrudnienie.

IV. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA ZAKŁADU

§ 12.

1. Działalność finansowa Zakładu prowadzona jest w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz szczegółowych zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych Dz. U. Nr 122 poz. 1333.Ustawa o rachunkowości.
2. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy obejmujący przychody i rozchody oraz stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem .
3. Plan finansowy Zakładu zatwierdza Dyrektor Zakładu z zachowaniem kwot wpłat do budżetu, dotacji z budżetu, wynagrodzeń i innych wydatków, których wysokość określona została dyrektywnie na podstawie odrębnych przepisów.
4. Zakład prowadzi rachunkowość oraz sporządza na jej podstawie bilans.
5. Bilans Zakładu podlega weryfikacji przez jednostki określone w przepisach szczegółowych.
6. Zakład działa na zasadzie pełnego rozrachunku i rozlicza się z budżetem Miasta i Gminy.
7. Zakład posiada odrębny rachunek bankowy, z którego może dokonywać wypłat do wysokości środków zgromadzonych na tym rachunku.

§ 13.

1. Dla zapewnienia prawidłowej działalności i funkcjonowania Zakład otrzymuje z budżetu Miasta i Gminy dotacje.
2. Warunki przyznawania dotacji przez organ założycielski określają odrębne przepisy.

V. MIENIE ZAKŁADU

§ 14.

1. Zakład gospodaruje wydzielonym mu i nabytym mieniem stanowiącym część minia gminnego i zapewnia mu ochronę.
2. Zakład wykonuje wszelkie uprawnienia w stosunku do minia gminnego będącego w jego dyspozycji poza zbywaniem nieruchomości lub obciążania ich ograniczonymi prawami rzeczowymi na rzecz osób trzecich.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy:
- Ustawa o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998r Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zm.
- Ustawa o gospodarce komunalnej z dnia 20 grudnia 1996r Dz. U. Nr 9, poz. 43 z póź. zm.
- Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994r Dz. U. Nr 121, poz. 591 ze zm.
- Ustawa o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994r t.j. Dz. U. Nr 119, poz. 773 z 1998r ze zm.
- Ustawa o Samorządzie.

§ 16.

Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania..

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie

Logowanie