Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

18 lipca 2016 09:50 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Statut Gminy z dnia 22 czerwca 2016r.

Uchwała Nr XV/116/2016 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy

UCHWAŁA Nr XV/116 /2016

RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE

z dnia 22 czerwca 2016 rok

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy

Na podstawie art.16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.z 2016r. poz.296)

uchwala się:

§ 1. 1. Ogłasza się tekst jednolity uchwały w sprawie Statutu Gminy Skaryszew.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w formie Obwieszczenia Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Gminy Skaryszew, zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Obwieszczenie, o którym mowa w § 1 ust.2 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym.

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew oraz w BIP.PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

Jan Jeżmański


Załącznik

do Uchwały Nr XV/116 /2016 Rady Miasta Skaryszew

z dnia 22 czerwca 2016r.

O B W I E S Z C Z E N I E

RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE z dnia 22 czerwca 2016r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Gminy

1. Na podstawie art. 1b ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych (Dz.U.z 2016r. poz. 296) ogłasza się tekst jednolity uchwały Nr IV/29/2003 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Skaryszew (Dz.Urz.Woj.Mazowieckiego z 2003r. Nr 83 poz. 2164), zmieniony uchwałą Nr XIII/93/2016r. Rady Miasta Skaryszew z dnia 16 marca 2016r.w sprawie zmiany Statutu Gminy Skaryszew (Dz.Urz.Woj.Maz.2016.3224) – zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszego obwieszczenia.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie

Logowanie