Transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Wypełniony formularz (druk) wniosku oraz odpis zagranicznego dokumentu stanu cywilnego wraz z tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

2. Dokument tożsamości wnioskodawcy.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Juliusza Słowackiego 6

26-640 Skaryszew,

pokój nr 17, tel. 48 610 30 89 w. 122

Opłaty

Z chwilą złożenia wniosku o transkrypcję aktu stanu cywilnego powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 50 zł. Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew lub bezpośrednio w kasie Urzędu

Termin i sposób załatwienia

Transkrypcji podlega dokument, który w państwie wystawienia jest uznawany za dokument stanu cywilnego i ma moc dokumentu urzędowego, jest wydany przez właściwy organ oraz nie budzi wątpliwości co do autentyczności.

Wniosek do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego o dokonanie transkrypcji może złożyć osoba, której dotyczy zdarzenie podlegające transkrypcji, lub inna osoba, która wykaże interes prawny w transkrypcji lub interes faktyczny w transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon.

Transkrypcja jest obligatoryjna, jeżeli obywatel polski, którego dotyczy zagraniczny dokument stanu cywilnego, posiada akt stanu cywilnego potwierdzający zdarzenia wcześniejsze, sporządzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i żąda dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego lub ubiega się o polski dokument tożsamości lub nadanie numeru PESEL.

Dokonując transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, który dotyczy obywateli polskich posługujących się również aktami stanu cywilnego sporządzonymi w Rzeczypospolitej Polskiej, kierownik urzędu stanu cywilnego dostosowuje, na wniosek osoby, której akt dotyczy, w formie czynności materialno-technicznej, pisownię danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej, jeżeli wniosek taki został złożony z wnioskiem o dokonanie transkrypcji.

Termin odpowiedzi:

Do 30dni.

Podstawa prawna

  • Art. 104-107 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1741 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015r. poz. 783z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U z 2016r. poz. 23 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Inne informacje

Zagraniczny dokument stanu cywilnego, będący dowodem zdarzenia i jego rejestracji, może zostać przeniesiony do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji w formie czynności materialno-technicznej.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 maja 2017 01:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 20
28 czerwca 2017 14:47 Administrator - Aktualizacja danych sprawy.
25 maja 2017 01:27 Administrator - Dodanie załącznika.
25 maja 2017 01:26 Administrator - Dodanie załącznika.