Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

17 grudnia 2015 08:37 | wersja 40 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Sesje

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U.z 2015r. poz. 1515) - zwołuję sesję Rady Miejskiej w Skaryszewie.

Sesja odbędzie się w dniu 30 grudnia 2015 r. /środa/ o godz. 10oo w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Skaryszewie.

1.Otwarcie XI sesji Rady Miejskiej w Skaryszewie.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

4.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skaryszewie o działaniach

podejmowanych do obecnej sesji.

5.Uchwała w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2015r.

6.Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skaryszew na lata 2015-2023.

7.Uchwała w sprawie uchwalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, ustalenia planu finansowego tych wydatków oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w wykazie.

8.Przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2024.

9.Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej.

10.Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie.

11.Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2024.

12.Przedstawienie projektu Uchwały Budżetowej na 2016r. wraz z uzasadnieniem.

13.Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Miasto i Gminę w Skaryszewie projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2016.

14.Odczytanie opinii Komisji Budżetowej i wniosków Radnych.

15.Przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Komisji i wniosków Radnych.

16.Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie.

17.Głosowanie nad projektem Uchwały Budżetowej.

18.Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew.

19.Uchwała w sprawie zapewnienia właściwej organizacji Skaryszewskiego Jarmarku Końskiego zwanego „Wstępami” odbywającego się corocznie w pierwszy poniedziałek Wielkiego Postu.

20.Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2016r.

21.Uchwała w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta i Gminy Skaryszew z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

22.Uchwała w sprawie wprowadzenia zmiany w Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami.

23.Uchwała w sprawie udzielenia wsparcia Spółdzielni Socjalnej „Zielona Igiełka” z siedzibą w Skaryszewie przy ul. Krasickiego 65.

24.Uchwała w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Skaryszew.

25.Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów za wybitne wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe i artystyczne oraz inne osiągnięcia promujące gminę.

26.Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Skaryszew oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji.

27.Interpelacje i zapytania radnych.

28.Sprawy różne.

29.Zamknięcie XI sesji Rady Miejskiej w Skaryszewie

Z poważaniem:

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Skaryszewie

Jan Jeżmański

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie

Logowanie