Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

18 lipca 2016 09:35 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia na rzecz innego podmiotu

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1.Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. Pobierz

II. OPŁATY:

  1. opłata skarbowa – 105 zł za przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.
    Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
do 30 dni od dnia złożenia wniosku

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Ochrony Środowiska, Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie
– tel.: 48/ 610 – 30 - 89 wew. 137 e-mail: p.ostrowski@skaryszew.pl


V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

opłata za odwołanie – nie pobiera się

VI. UWAGI:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii

Podstawa prawna:
art. 72a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.).

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie

Logowanie