Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

31 grudnia 2009 04:57 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

PROGRAM PFRON" UCZEŃ NA WSI"

Burmistrz Miasta i Gminy

Skaryszew

ogłasza

nabór wniosków o dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego w ramach obszaru „A” programu PFRON pn.„Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”

O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu może ubiegać się osoba niepełnosprawna, która:

1. Posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

2. Rozpoczęła lub kontynuuje naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej),

3. Posiada stałe zameldowanie na terenie gminy Skaryszew

UWAGA! W przypadku niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do lat 18 uprawnionym do ubiegania się o przyznanie dofinansowania kosztów nauki w ramach obszaru A programu jest rodzic lub opiekun prawny.

O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu nie może ubiegać się osoba, która:

1. W przeszłości była stroną umowy zawartej z PFRON i rozwiązanej z przyczyn leżących po jej stronie,

2. Posiada średnie miesięczne dochody brutto przekraczające 120% najniższego wynagrodzenia przypadającego na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym, tj. kwota 1 123,20 zł w roku 2008.

Zgodnie z postanowieniami programu „UCZEŃ NA WSI”, przez „najniższe wynagrodzenie” należy rozumieć wynagrodzenie, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.), tj. minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w grudniu roku poprzedniego, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.

Przyznana ze środków PFRON pomoc finansowa dla Wnioskodawcy, w ramach programu, może obejmować następujące koszty:

1) zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,

2) uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy rehabilitacyjne),

3) związane z dostępem do Internetu (instalacja i abonament),

Uwaga! w ramach programu wykluczona została możliwość zakupu sprzętu komputerowego

4) kursów doszkalających w zakresie programu nauczania oraz kursów językowych (w przypadku kursów organizowanych poza miejscem zamieszkania ucznia, dofinansowaniu mogą podlegać również koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia),

5) wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych, z zastrzeżeniem postanowień ust.2.

W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznane, w ramach obszaru A programu, dofinansowanie dodatkowo obejmować następujące koszty:

1. Opłaty za naukę (czesne),

2. Zakwaterowanie, (gdy uczeń pobiera naukę poza miejscem stałego zamieszkania),

3. Dojazdy do szkoły.

Wysokość pomocy finansowej ze środków PFRON nie może przekroczyć:

1. W przypadku ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum – kwoty 2000 zł w ciągu jednego roku szkolnego,

2. W przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej bez obowiązku uiszczania czesnego – kwoty 3000 zł w ciągu jednego roku szkolnego,

3. W przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej zobowiązanego do uiszczania opłat za naukę (czesnego) – kwoty 4000 zł w ciągu jednego roku szkolnego.

Formularz wniosku o dofinansowanie, formularz oświadczenia o dochodach oraz materiały informacyjne nt. programu dostępne są:

  • na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl w zakładce PROGRAMY PFRON/Uczeń na wsi,
  • na stronie internetowej Gminy Skaryszew www.skaryszew.bip.org.pl w zakładce Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej / Program „Uczeń na wsi”,
  • w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie, ul. Słowackiego 6, pokój nr 6

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:

a. Kserokopię ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ucznia,

b. Oświadczenie Wnioskodawcy o dochodzie brutto przypadającym na jednego członka rodziny pozostającego w gospodarstwie domowym, którego wzór stanowi załącznik do formularza wniosku o dofinansowanie,

UWAGA! Do oświadczenia którym mowa w pkt b należy dołączyć zaświadczenia o wysokości miesięcznych dochodów brutto uzyskiwanych przez członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym obejmujące okres od VI do VIII 2008 roku.

c. Zaświadczenia ze szkoły o pobieraniu nauki przez ucznia w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej,

d. Kserokopię aktu urodzenia ucznia - dotyczy Wnioskodawcy ubiegającego się o pomoc finansową w imieniu i na rzecz niepełnoletniego dziecka,

e. Kserokopię dokumentu o ustanowieniu opieki prawnej nad podopiecznym – dotyczy Wnioskodawców, będących opiekunami prawnymi ucznia.

Prawidłowo wypełnione Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać od 1 września 2008 roku do
30 września 2008 roku do Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie, 26 - 640 Skaryszew, ul. Słowackiego 6 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:15, tel. 048 610-32-84, pokój nr 6.

Wnioski o dofinansowanie powinny być wypełnione czytelnie drukowanym pismem. Wnioski nieczytelnie, pokreślone będą zwracane do poprawy. Do wypełniania wniosku należy używać niebieskiego wkładu.

Podanie informacji niezgodnych z prawdą eliminuje wniosek z dalszego rozpatrywania.

Skaryszew dnia 5 sierpnia 2008r. Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew
Mgr inż. Ireneusz Kumięga
 

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie

Logowanie