Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

22 listopada 2012 13:39 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Skaryszewie


ZARZĄDZENIE Nr 15/2009

Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew

z dnia 17 marca 2009 roku

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Skaryszewie oraz kierowników jednostek organizacyjnych

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 11 - 15 ustawy z dnia

21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.)

zarządza się co następuje:

§  1

Ustala się procedurę naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Skaryszewie oraz kierowników jednostek organizacyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2

Nadzór nad wykonywaniem zarządzenia sprawuje Sekretarz Miasta i Gminy Skaryszew

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 54/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie: wprowadzenia procedury naboru pracowników na wolne stanowisko urzędnicze , w tym kierownicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Skaryszewie oraz kierowników jednostek organizacyjnych.

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                           

Burmistrz Miasta i Gminy

/ - / mgr inż. Ireneusz Kumięga

 

 

 

                                                                                                            Załącznik Nr 1

                                                                                                           do Zarządzenia

                                                                                  Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew

                                                                                                                Nr 15 /2009

                                                                                                     z dnia 17.03. 2009 r.

 

 

Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze

w Urzędzie Miasta i Gminy w Skaryszewie

Zagadnienia wstępne

§ 1.

Celem zarządzenia jest ustalenie zasad zatrudniania kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Skaryszewie gwarantujących wybór najlepszych             w sposób otwarty i konkurencyjny.

§ 2.

Zarządzenie nie ma zastosowania do osób zatrudnianych na podstawie wyboru i powołania oraz w ramach robót publicznych, robót interwencyjnych, na czas określony nie dłuższy niż 3 miesiące., na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego.

§ 3.

Doradcy, asystenci oraz pracownicy na stanowiska pomocnicze i obsługi zatrudniani są na podstawie ofert przechowywanych przez stanowisko ds. pracowniczych i organizacyjnych. Po analizie przez Burmistrza, Sekretarza i Pracownika ds. Kadr.

§ 4.

Zarządzenie nie dotyczy zmiany pracy pracowników w ramach jednostek organizacyjnych Gminy.

Zasady naboru

§ 5.

Konieczność zatrudniania na wolne stanowiska bądź na dodatkowe stanowisko, zgłasza Burmistrzowi na piśmie Kierownik Referatu załączając zakres prac do wykonywania i z czego one wynikają ( załącznik Nr 2 do zarządzenia ). Wniosek o nowe stanowisko pracy winno być zgłoszone minimalnie na miesiąc przed planowanym zatrudnieniem. Na stanowisko kierownicze oraz samodzielne zgłasza Sekretarz.

§ 6.

Rozpoczęcie konkursu następuje po wyrażeniu zgody przez Burmistrza Miasta i Gminy.

 

§ 7.

 

Konkurs w uzgodnieniu z  Burmistrzem lub Sekretarzem przygotowuje Stanowisko

ds. Organizacyjnych i Pracowniczych.

 

§ 8.

 

Uzgodnienie dotyczy:

1/ zakresu kwalifikacji podstawowych i dodatkowych.

2/ doświadczenia zawodowego.

3/ okresu zatrudnienia.

4/ cech osobowych.

§ 9.

 

Zlecenie do publikacji ogłoszenia o naborze po uzgodnieniu z Sekretarzem Miasta i Gminy zatwierdza Burmistrz Miasta i Gminy.

§ 10.

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko kierownicze oraz w konkursie ofert na stanowisko urzędnicze stanowiące zał. Nr 3 do niniejszego zarządzenia, powinno zawierać co najmniej:

1/ adres i nazwę Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie.

2/ określenie stanowiska.

3/ wymagania związane ze stanowiskiem pracy zgodnie z § 8.

4/ wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku.

5/ wskazanie wymaganych dokumentów.

6/ wskazanie terminu i miejsca składania dokumentów.

 

§ 11.

 

Ogłoszenie publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy. Na stanowiska kierownicze dodatkowo w prasie lokalnej.

 

§ 12.

 

Termin do składania dokumentów określony w ogłoszeniu o naborze wynosi minimum 10 dni od dnia publikacji w BIP.

                                                                        § 13.

 

Ocenę złożonych ofert i propozycję kandydata wnioskuje minimum 3 osobowa komisja powołana przez Burmistrza w drodze Zarządzenia. W skład komisji wchodzi:

I. Przy wyborze na stanowisko kierownicze i samodzielne:

1/ Burmistrz – przewodniczący.

2/ Zastępca Burmistrza – członek.

3/ osoba wskazana Przez Burmistrza.

II. Przy wyborze na pozostałe stanowiska urzędnicze:

1/ Zastępca Burmistrza lub sekretarz – przewodniczący.

2/ Kierownik merytoryczny Referatu – członek.

3/ Osoba wskazana przez Burmistrza

 

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość powołania innego składu Komisji.

§ 14 .

 

1. Komisja w terminie 3 dni rozpatruje oferty i przedstawia Burmistrzowi protokół.

 Protokół  określa w szczególności:

1/określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór.

2/ liczbę kandydatów.

3/ nazwiska, imiona i miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze.

4/. Liczbę nadesłanych ofert na stanowisko, w tym liczbę ofert spełniających wymagania formalne.

5/ informacje o zastosowanych metodach i technikach naboru.

6/ wskazanie kandydata na stanowisko kierownicze lub urzędnicze.

7/ uzasadnienie dokonanego wyboru.

8/ uzasadnienia odrzucenia wszystkich ofert.

2. Komisja może przeprowadzać dodatkowo rozmowy kwalifikacyjne maksymalnie z 5 najlepszymi kandydatami.


Ustalenia końcowe

 

§ 15.

 

W razie nie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko kierownicze lub konkursu ofert z uwagi na brak ofert lub innych przyczyn procedurę konkursową powtarza się.

 

§ 16.

 

Informacje o wynikach konkursu, w których podaje się:

1/ nazwę i adres Urzędu Miasta i Gminy.

2/ określenie stanowiska urzędniczego.

3/ imię, nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego..

4/ uzasadnienie dokonanego wyboru, albo uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru na stanowisko..

umieszcza się w BIP i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy na okres 3 miesięcy.

/ wzór informacji stanowi zał. Nr 4 do zarządzenia /

 

§ 17.

 

Dokumentację konkursową przechowuje się przez okres minimum 3 lat.

 

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

/ - / mgr inż. Ireneusz Kumięga

Zarządzenie Nr 55/2006

Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew

z dnia 6 grudnia 2006 roku

w sprawie ustalenia regulaminu pracy Komisji ds. naboru pracowników

na wolne stanowiska urzędnicze

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), w związku z § 13 załącznika do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew Nr 54 / 2006 z dnia 6 grudnia 2006 r . u s t a l a m regulamin pracy Komisji ds. naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze, oraz kierowników jednostek organizacyjnych.

§ 1

1. Pracami Komisji kieruje przewodniczący Komisji.
2. Sekretarzem Komisji jest pracownik ds. pracowniczych Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie /bez prawa głosu/

§ 2

1. Komisja rozpoczyna pracę od otwarcia ofert.
2. Po otwarciu ofert i odczytaniu nazwisk kandydatów, członkowie komisji składają oświadczenia o braku zależności wobec kandydatów.
3. Jeżeli występują zależności członków komisji w stosunku do któregoś z kandydatów – Burmistrz w ich miejsce wyznacza innego pracownika Urzędu.

§ 3

Komisja rozpoczyna pracę od wstępnej selekcji kandydatów, sprawdzając czy:
1. Oferty wpłynęły w wyznaczonym terminie.
2. Zawierają wszystkie wymagane dokumenty określone w ogłoszeniu.
3. Spełniają wymagania określone w ogłoszeniu o naborze.

§ 4

Komisja sporządza listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne w ogłoszeniu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia. Lista ta jest publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej i wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skaryszewie.

§ 5

Sekretarz Komisji powiadamia pisemnie lub telefonicznie kandydatów o wynikach wstępnej selekcji. Kandydatów, którzy nie spełnili wymagań formalnych powiadamia się o przyczynie wykluczenia ich oferty. Kandydatów spełniających wygania formalne powiadamia się dodatkowo o terminie przeprowadzenia selekcji końcowej. Termin ten nie może być dłuższy niż 14 dni od daty ogłoszenia w BIP listy kandydatów spełniających w/w wymagania.
Nie dopuszcza się sprzeciwu od orzeczeń Komisji.

§ 6

Selekcja końcowa kandydatów odbywa się w formie rozmowy kwalifikacyjnej lub testu kwalifikacyjnego, mogą być też wykorzystane obie formy selekcji.

§ 7

Celem rozmowy i testu kwalifikacyjnego jest potwierdzenie posiadania przez kandydatów niezbędnej wiedzy zawartej w aplikacji i ocenę umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.
Każdy członek komisji dokonuje własnej oceny kandydata zgodnie z załącznikiem Nr 2.

/za wyjątkiem Sekretarza Komisji/

§ 8

1.Test kwalifikacyjny składa się z maksymalnie 10 pytań.
2. Punktacja w teście za poszczególne pytania:
- 0 punktów – odpowiedź zła lub jej brak
- 1 punkt – odpowiedź prawidłowa.
3. Rozmowa kwalifikacyjna składa się z maksymalnie 3 pytań.
4.Punktacja z rozmowy- od 0 do 10 pkt, w tym:
- część I – od 0 do 1 pkt.
- część II – od 0 do 6 pkt.
- część III – od 0 do 3 pkt.
5.Wszyscy kandydaci otrzymują te same testy i te same pytania.

§ 9

Po wysłuchaniu kandydatów Komisja sporządza protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Skaryszewie.
Wzór protokołu stanowi załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

§ 10

Przewodniczący podpisany protokół przekazuje Burmistrzowi.

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

/ - / mgr inż. Ireneusz Kumięga

 
Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie

Logowanie