Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

22 sierpnia 2013 14:15 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

PRAKTYKI

Praktyki w Urzędzie Miasta i Gminy w Skaryszewie

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych realizuje zadania dotyczące aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów uczelni wyższych, umożliwiając zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych podczas nieodpłatnych praktyk przeznaczonych dla studentów, świadczenia usług wolontarystycznych oraz odpłatnych staży dla bezrobotnych absolwentów uczelni wyższych.

Ogólne zasady organizacji

Celem praktyk jest zdobycie doświadczenia zawodowego w administracji publicznej.

Odbywa się to bez nawiązania stosunku pracy, przy jednoczesnym umożliwieniu drugiej stronie nabycia umiejętności praktycznych, doświadczenia zawodowego, czy zdobycia wiedzy z interesującej  praktykanta dziedziny.

Opiekun praktykanta przydziela mu zadania, ocenia ich wykonanie oraz doradza.


1. PRAKTYKI STUDENCKIE

Praktyki studenckie są bezpłatne .

Osoby zainteresowane praktykami w Urzędzie Miasta i Gminy w Skaryszewie w pierwszej kolejności zobowiązane są złożyć podanie w sprawie umożliwienia odbywania praktyk.

Po uzyskaniu zgody - na odbywanie praktyki, zawierane jest porozumienie o organizacji praktyki zawodowej pomiędzy placówką kierującą a Urzędem Miasta i Gminy, określające prawa i obowiązki obu stron oraz czas trwania współpracy.

Dwa egzemplarze Porozumienia powinny zostać wypełnione i podpisane przez placówkę kierującą  (osobę upoważnioną do podpisywania porozumień w sprawach praktyk). Podpisane porozumienia (2 egz. ) należy dostarczyć do pokoju 13  - Kadry /I piętro/


Szczegółowych informacji udziela pracownik ds. kadrowych 
tel:/48/610 30 89 wewn.118

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie

Logowanie