Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

7 czerwca 2011 08:37 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Ogłoszenie ( przeniesione z kategorii Jak Załatwić Sprawę w Urzędzie)


RPO. 7321- 01 /08 Skaryszew 2010.08.02.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Skaryszewie Nr X/54/2007 z dnia 28 września 2007 r.


zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

w dniach od 23 sierpnia 2010r. do 20 września 2010r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew, ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew w pokoju nr 02 lub 10 w godzinach 8:00 – 15:00,
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Sołtykówgmina Skaryszew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, obejmującego obszar ograniczony:

od północy – południowa granica ul. Głównej oznaczonej nr ewidencyjnym gruntów 257/1 oraz północna granica działki nr ewidencyjny 38/1;
od wschodu – wschodnie granice działek oznaczonych nr ewidencyjnymi gruntów 338/1, 337, 336, 335/1, 335/2, 334, 333, 341/2 ( częściowo), 331, 330, 329, 327, częściowo wschodnia granica ulicy Szkolnej oznaczonej nr ewidencyjnym 326 oraz wschodnia granica ulicy Leśnej;
od południa – południowa granica działki nr ewidencyjny gruntów 325, zachodnia granica ulicy Perłowej oznaczonej nr ewidencyjnym gruntów 306 oraz południowa granica działki nr ewidencyjny 273;
od zachodu – zachodnia granica ulicy Skaryszewskiej oznaczonej nr ewidencyjnym 179.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w budynku Szkoły Podstawowej w Sołtykowie w dniu 10 września 2010r. o godzinie 18:00.

Zgodnie z art. 18 ust.1 wyżej przywoływanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w prognozie oddziaływania na środowisko może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 października 2010r.


Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie

Logowanie