Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 lutego 2014 13:37 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

ogłoszenie o naborze na stanowisko GOŃCA

z dnia 03 lutego 2014 r.

Skaryszew, dnia 03 luty 2014 r.

ROS.210.16.2014

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza nabór kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Skaryszewie , 26-640 Skaryszew, ul. Słowackiego 6

na stanowisko:

G O Ń CA

Wymagania niezbędne:

-obywatelstwo polskie,

-wykształcenie minimum zawodowe,

-znajomość topografii miasta i gminy Skaryszew,

-znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, w tym
w szczególności rozdziału dotyczącego doręczeń,

-prawo jazdy kategorii B

-własny samochód

-posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

-stan zdrowia pozwalający na właściwe wykonywanie zadań gońca

Wymagania dodatkowe:

-komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji,

-dyspozycyjność,

-inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,

-umiejętność pracy w zespole,

-odpowiedzialność,

-dokładność,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

-doręczanie korespondencji na terenie miasta i gminy Skaryszew.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-życiorys i list motywacyjny,

-kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

-kserokopie dotychczasowych świadectw pracy,

-oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

-oświadczenie kandydata o znajomości topografii miasta i gminy Skaryszew,

-oświadczenie kandydata o znajomości ustawy: Kodeks postępowania
administracyjnego, w tym w szczególności rozdziału dotyczącego doręczeń,

-oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

-oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
oraz na czas ich ustawowej archiwizacji zgodnie z rzeczowym wykazem akt.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Kandydat na stanowisko Gońca należy składać w terminie do 28 LUTEGO 2014 r., pod adresem: Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie,ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew, lub osobiście w pok. 16 / I piętro – Sekretariat / lub na Kancelarii /Parter/.

Inne informacje:

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowych informacji udziela pracownik Kadr /p.13 – I piętro / tel:/48 610 30 89 w.118/

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ mgr inż. Ireneusz Kumięga

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie

Logowanie