Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

31 grudnia 2009 08:59 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

O PROJEKCIE

Projekt systemowy Ośrodka Pomocy Społecznej

w Skaryszewie pn. „Dać Szansę”

II edycja

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku w imieniu Gminy Skaryszew Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skaryszewie realizuje po raz drugi projekt Pt: „ DAĆ SZANSĘ”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL Priorytet VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz ze środków własnych Gminy Skaryszew.

Projekt realizowany jest w siedzibie

MGOPS w Skaryszewie

przy ul. Słowackiego 6, 26 640 Skaryszew

Tel./fax.: 048 610-32-84, e-mail mgopsskaryszew@skaryszew.pl

Celem ogólnym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, aktywizacja społeczna oraz zdrowotna grupy mieszkańców gminy Skaryszew pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. Ponadto projekt ten ma na celu poprawę, jakości funkcjonowania w rodzinie i w społeczeństwie osób współuzależnionych, zmotywowanie tych osób do tworzenia środowiska trzeźwościowego w naszej gminie. Osoby uczestniczące w projekcie będą miały możliwość nauczenia się nowych umiejętności psychologicznych i interpersonalnych niezbędnych do poprawy, jakości swojego życia. Ponadto uzyskają wiedzę na temat choroby alkoholowej i współuzależnienia oraz odchodzenia od negatywnych i szkodliwych sposobów przystosowywania się do sytuacji. Jednocześnie w ramach realizowanego projektu będzie funkcjonował Punkt Konsultacyjny w ramach działalności, którego osoby w formie indywidualnych konsultacji będą mogły skorzystać ze specjalistycznego poradnictwa, interwencji kryzysowej, z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, pracy socjalnej oraz otrzymają informacje o swoich uprawnienia. Zaplanowano działania skierowane także do otoczenia ( dzieci) osób biorących udział w projekcie. Do udziału w projekcie zaprosiliśmy 37 osób, które zgłosiły swój akces ( wywiad środowiskowy – formularz zgłoszenia w III 2009r.).

Dzięki udziałowi w projekcie Ośrodek Pomocy uzyskał środki finansowe na zatrudnienie pracownika socjalnego, który wykonuje zadania wynikające z realizowanego projektu oraz zadania w ramach ustawy o pomocy społecznej. Pozyskanie dodatkowego etatu jest dużym odciążeniem dla pozostałej kadry Ośrodka, gdyż liczne zmiany w zakresie pomocy społecznej nakładają coraz więcej obowiązków na pracowników socjalnych. Dzięki środkom finansowym z Europejskiego Funduszu Społecznego mamy możliwość wyposażenia stanowisk pracy w ośrodku pomocy w nowy sprzęt oraz meble.

Projekt "Dać Szansę" wyróżniony

Na ręce Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew wpłynęło podziękowanie dla Kierownika MGOPS w Skaryszewie od Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie za przekazanie swoich doświadczeń z realizacji projektu „Dać Szansę” w ramach „Dobrych Praktyk” w dniu 28 stycznia 2009.

Konferencja w ramach Dni Otwartych, która odbyła się 28 stycznia 2009 roku w Oddziale Zamiejscowym MJWPU w Radomiu, poświęcona była Priorytetowi VII Promocja Integracji Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki EFS i prezentowała dobre praktyki projektów systemowych realizowanych w ramach Priorytetu VII. Podczas tej konferencji został zaprezentowany realizowany projekt przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skaryszewie. Prezentacja projektu miała na celu zachęcenie uczestników szkolenia do aplikowania o środki z EFS. Ponadto celem prezentacji było przekazanie doświadczeń z realizacji projektu.

Mając świadomość jak wiele pracy i poświęcenia wymaga realizacja projektów systemowych przez ośrodki pomocy społecznej, chciałabym szczególnie podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do realizacji projektu oraz osobom, których ciężka praca sprawiła, że projekt nasz został doceniony.

Aneta Wilanowicz

Kierownik MGOPS

w Skaryszewie

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie

Logowanie