Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

31 grudnia 2009 09:09 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

NABÓR W RAMACH UMOWY ZLECENIA NA REALIZACJĘ ZADANIA: pROWADZENIE PUNKTU KONSULTACYJNEGO-UDZIELANIE INDYWIDUALNYCH KONSULTACJI DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie ogłasza nabór w ramach umowy zlecenie na realizację zadania: Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego-udzielanie indywidualnych konsultacji dla uczestników projektu w ramach projektu ”Dać Szansę” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1.

I. Główne obowiązki osoby prowadzącej Punkt Konsultacyjny:

1. Udzielanie porad i wsparcia osobom współuzależnionym z zakresu prawa w tym: prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

2. Udzielanie porad i wsparcia z zakresu problematyki uzależnienia i współuzależnia.

3. Udzielanie porad i wsparcia z zakresu przemocy domowej.

4. Udzielanie porad i wsparcia z zakresu ustawy o pomocy społecznej.

II. Wymagania konieczne:

1. Posiadanie dyplomu uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownika socjalnego lub dyplomu ukończenia kolegium służb społecznych, lub dyplomu wyższej szkoły zawodowej o specjalności, praca socjalna lub ukończone studia wyższe o specjalności praca socjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

2. Obowiązkowo 10 letni staż pracy w zawodzie pracownik socjalny - na potwierdzenie w/w stażu pracy należy złożyć kserokopię świadectwa pracy (oryginał do wglądu) lub zaświadczenie od pracodawcy, jeżeli zatrudnienie trwa nadal.

3. Znajomość zagadnień z zakresu prawa w tym: prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, administracji, problematyki współuzależnienia i przemocy w rodzinie - na potwierdzenie w/w zagadnień należy złożyć: kserokopię dyplomów, zaświadczeń lub certyfikatów (oryginały do wglądu).

4. Znajomość zagadnień z zakresu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII- na potwierdzenie w/w zagadnień należy złożyć: kserokopię dyplomów, zaświadczeń lub certyfikatów (oryginały do wglądu).

III. Wymagania dodatkowe:

1. Motywacja do pomagania ludziom.

2. Empatia, spostrzegawczość, życzliwość, odpowiedzialność, rzetelność.

3. Odporność na stres i umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
IV. Wymagane dokumenty:

1. Aktualne CV.

2. List motywacyjny.

3. Kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i przebieg pracy

zawodowej (oryginały do wglądu).

4. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych według wzoru

stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

V. Cele wsparcia:

Celem wsparcia indywidualnego w ramach działania Punktu Konsultacyjnego jest udzielenie uczestnikom projektu, czyli 18 osobom współuzależnionym od alkoholu wsparcia i pomocy w postaci specjalistycznego poradnictwa, interwencji kryzysowej, informacji o prawach i uprawnieniach.

VI. Działalność Punktu Konsultacyjnego obejmuje okres:

Od maja do grudnia 2009r., tzn.: 1 raz w tygodniu po 4 godziny. W związku z tym, łączna liczba godzin pracy w ramach Punktu Konsultacyjnego za okres od miesiąca maja do grudnia 2009r. wynosi 132 godziny.

VII. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem: „PROWADZENIE PUNKTU KONSULTACYJNEGO” osobiście w siedzibie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie, ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew lup przesłać pocztą na w/w adres w terminie do dnia 29 kwietnia 2009 roku do godziny 15.00.

Aneta Wilanowicz

Kierownik MGOPS

w Skaryszewie

Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia dotyczący przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U z 2002r. Nr 101, poz.926 tekst jednolity ze zm.).

............................................................................................................................................

(Imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie)

Składając dokumenty na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego

w ramach projektu pn.: „ Dać Szansę”

OŚWIADCZAM, ŻE:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skaryszewie, w związku z prowadzonym naborem na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego w projekcie „Dać Szansę” w ramach umowy zlecenia.

……………………………………

(Imię i nazwisko osoby

składającej oświadczenie)

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie

Logowanie