Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

31 grudnia 2009 09:14 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

KRÓTKI PRZEWODIK PO ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNYM

Krótki przewodnik po swiadczeniach rodzinnych i funduszu

alimentacyjnym

ZASIŁEK RODZINNY:

· Dochód na jednego członka rodziny nie może przekraczac 504 zł

· Jeśli jest dziecko niepełnosprawne to dochód nie może przekraczać 583 zł

Kwoty zasiłków:

· 48 zł – na dziecko do ukonczenia 5 roku życia

· 64 zł – na dziecko powyżej 5 roku życia do 18 roku życia

· 68 zł – na dziecko powyżej 18 roku ycia do 24 roku życia

DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO:

- przysługują osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka (jednorazowy):

· 1000 złotych – przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka na

każde dziecko urodzone podczas jednego porodu badz w przypadku wystapienia o

przysposobienie wiecej niż jednego dziecka (bierze sie pod uwage dochody)

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego:

· 400 złotych

Dodatek przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi

prawnemu dziecka, jesli dziecko pozostaje pod jego faktyczna opieka, uprawnionemu do

urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:

· 24 miesiecy kalendarzowych

· 36 miesiecy kalendarzowych, jesli sprawuje opieke nad wiecej niż jednym dzieckiem

urodzonym podczas jednego porodu;

· 72 miesiecy kalendarzowych, jesli sprawuje opieke nad dzieckiem legitymujacym sie

orzeczeniem o niepełnosprawnosci albo o znacznym stopniu niepełnosprawnosci

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka:

· 170 złotych miesiecznie na dziecko nie wiecej jednak niż 340 złotych na wszystkie

dzieci

· Jesli dziecko jest niepełnosprawne kwote dodatku zwieksza sie o 80 złotych, nie

wiecej jednak ni 160 złotych na wszystkie dzieci

Jesli dochód rodziny nie przekracza 50% kwoty 504 złotych lub 583 złotych, to kwote

dodatku zwieksza sie o 50 złotych na dziecko, nie wiecej jednak niż 100 złotych na wszystkie dzieci

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej:

· 80 złotych miesiecznie na trzecie i nastepne dzieci

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji

· Do ukonczenia 16 roku życia jesli dziecko jest niepełnosprawne

· Powyżej 16 roku życia do 24 roku życia jesli osoba posiada orzeczenie o

umiarkowanym badz znacznym stopniu niepełnosprawnosci

Kwoty:

60 złotych – na dziecko do ukonczenia 5 roku życia

80 złotych na dziecko powyżej 5 roku życia do ukonczenia 24 roku życia

Dodatek z tytułu rozpoczecia roku szkolnego (również na dziecko rozpoczynajace roczne przygotowanie przedszkolne): 100 złotych – raz w roku – wniosek o wypłate dodatku składa sie do dnia zakonczenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczeto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne.

Dodatek z tytułu podjecia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

· 90 złotych – w zwiazku z zamieszkiwaniem w miejscowosci, w której znajduje sie

siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, badz szkoły podstawowej

lub gimnazjum (dziecko niepełnosprawne)

· 50 złotych – w zwiazku z dojazdem do szkoły

Dodatek przysługuje przez 10 miesiecy w roku

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia sie dziecka:

· 1000 złotych na jedno dziecko (bez wzgledu na dochody)- wniosek składa sie w ciagu

12 miesiecy od narodzin dziecka lub dnia przysposobienia

SWIADCZENIA PIELEGNACYJNE:

Zasiłek pielegnacyjny:

- 153 złotych (bez wzgledu na dochody)

· niepełnosprawne dziecko do ukonczenia 16 roku ycia

· osoba niepełnosprawna powyżej 16 roku życia, jesli posiada orzeczenie o znacznym

stopniu niepełnosprawnosci

· osobie powyżej 16 roku życia legitymujacej sie orzeczeniem o umiarkowanym stopniu

niepełnosprawnosci, jesli niepełnosprawnosc powstała w wieku do ukonczenia 21

roku życia

· osoba powyżej 75 roku życia

Swiadczenie pielegnacyjne:

Swiadczenie przysługuje, jesli dochód na 1 członka rodziny nie przekracza 583 złotych

· 420 złotych –z tytułu rezygnacji z pracy zarobkowej celem sprawowania opieki nad

dzieckiem niepełnosprawnym

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY:

Swiadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługuja osobie uprawnionej:

· do ukonczenia przez nia18 roku życia

· do ukonczenia przez nia 25 roku życia, gdy sie uczy

Dochód rodziny w przeliczeniu na osobe nie może przekraczac kwoty 725 złotych

Swiadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługuja w wysokosci bieaco ustalonych

alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 złotych.

Przy ustalaniu prawa do swiadczen z funduszu alimentacyjnego do dochodu rodziny nie

wlicza sie kwot otrzymanych swiadczen z tego funduszu.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie

Logowanie