Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

31 grudnia 2009 09:13 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

kordynator projektu - umowa zlecenie

LOKALNA GRUPA DZIALANIA „WSPÓLNY TRAKT”
26-640 SKARYSZEW, UL. SŁOWACKIEGO 6

poszukuje kandydatów na stanowisko:

kordynator projektu - umowa zlecenie.
I. Katalog wymagań koniecznych i pożądanych stawianych przed potencjalnymi kandydatami oraz zakres obowiązków związanych ze stanowiskiem.
A) Wymagania konieczne:
· wykształcenie wyższe,
· znajomość zasad pozyskiwania środków z UE oraz specyfiki gospodarki światowej,
· aktywny udział w pracach stowarzyszenia od początku jego powstania,
· dobra znajomość podejścia Leader,
· zdolności organizacyjne, komunikacyjne i interpersonalne,
· umiejętność zarządzania i kierowania zespołem,
· znajomość obsługi komputera.
B) Wymagania pożądane:
· umiejętność sporządzania analiz ekonomicznych,
· doświadczenie w aktywizowaniu mieszkańców lokalnych społeczności.
C) Opis stanowiska
- zarządzanie i sprawowanie ogólnego nadzoru nad dzialalnością biura,
- zarządzanie organizacją pracy biura,
- zarządzanie korespądencją oraz dokumentacją stowarzyszenia,
- prawo ogólnej kontroli i nadzoru polityk i operacji stowarzyszenia, dokumentów dotyczących zmian strukturalnych lub praw wewnętrznych,
- dokonywanie rozliczeń finansowych i rachunkowych LGD oraz zarządzanie finansami.
II. Warunkiem obligatoryjnym stawianym przed kandydatem jest złożenie kompletu dokumentów, na który składają się:
1. wypełniony kwestionariusz osobowy;
2. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, w tym posiadane certyfikaty, dyplomy,zaświadczenia ukończonych kursów,szkoleń itp. w merytorycznym kierunku i staż pracy;
3. list motywacyjny, CV;
4.oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
5.oświadczenie kandydata o korzystaniu z pelni praw publicznych;
6.oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku.

Do dokumentów należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych tj. klauzulę: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku, Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)”.

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie w siedzibie LGD, ul. Słowackiego 6 w godzinach 10.00 – 14.00 w sekreteriacie lub wysłać listem poleconym na adres LGD w nieprzekraczalnym terminie do ostatniego dnia naboru tj. 21.09.2009r. do godz. 15.30.
 

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie

Logowanie