Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

31 grudnia 2009 09:08 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

INFORMACJA O ZATRUDNIENIU OSOBY DO PROWADZENIA PUNKTU KONSULTACYJNEGO

Skaryszew 01.04.2009

INFORMACJA O ZATRUDNIENIU OSOBY DO PROWADZENIA PUNKTU KONSULTACYUNEGO

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skaryszewie informuje o możliwości zatrudnienia osoby do prowadzenia Punktu Konsultacyjnego w ramach realizowanego projektu systemowego pn.: „ Dać Szansę” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

1.Niezbędne wymagania:

- posiadanie dyplomu uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownika socjalnego lub dyplomu ukończenia kolegium służb społecznych, lub dyplomu wyższej szkoły zawodowej o specjalności, praca socjalna lub ukończone studia wyższe o specjalności praca socjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

- obowiązkowo 10 letni staż pracy w zawodzie pracownik socjalny,

- znajomość zagadnień z zakresu prawa w tym: prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, administracji, problematyki współuzależnienia, przemocy w rodzinie-dyplomy, zaświadczenia lub certyfikaty.

-doświadczenie w diagnozowaniu i udzielaniu pomocy psychologicznej lub psychoterapeutycznej,

- doświadczenie w pracy z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki, Priorytet VII

Ponadto kandydata powinna cechować:

- komunikatywność, uprzejmość, dokładność i aktywność.

2.Zakres wykonywanych zadań w ramach działania Punktu Konsultacyjnego:

- udzielanie porad i wsparcia osobom współuzależnionym z zakresu prawa, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,

- udzielanie porad i wsparcia z zakresu problematyki uzależnienia i współuzależnia,

- udzielanie porad i wsparcia z zakresu przemocy domowej,

- udzielanie porad i wsparcia z zakresu ustawy o pomocy społecznej.

3. Wymagane dokumenty

- list motywacyjny,

- życiorys, CV,

-kserokopie dyplomów, certyfikatów lub zaświadczeń potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,

- w liście motywacyjnym i CV należy zawrzeć klauzulę o treści: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U z 2002r. Nr 101, poz.926 ze zm.).

4. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ PROWADZENIE PUNKTU KONSULTACYJNEGO” osobiście lub pocztą w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy społecznej w Skaryszewie przy ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew w terminie do dnia 10 kwietnia 2009 roku. do godziny 15.00.

Aneta Wilanowicz

Kierownik MGOPS

w Skaryszewie

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie

Logowanie