Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

17 lutego 2011 08:46 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

oświadczenie majątkowe złożone na rozpoczęcie kadencji 2010 - 2014

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
 

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta 1

Skaryszew, dnia 22.12.2010 r.

Uwaga:

1.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnie­nia każdej z rubryk.
2.Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy".
3.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników mająt kowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością ma­ jątkową.
4.Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5.Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6.W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adre­ su zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
 

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a), Ireneusz Roman Kumięga

urodzony(a) 23 lipca 1958 r. w Warszawie

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności go­ spodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.

Zasoby pieniężne:

•środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:  5 tys.zł. - małżeńska współność majątkowa
•środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
•papiery wartościowe: nie dotyczy
•na kwotę: --------
II.

1.Dom o powierzchni: 208 m2 , o wartości: 431 500 zł. tytuł prawny: własność - wspólność małżeńska
2.Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartości: ---- tytuł prawny: -----
3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa:rolne, powierzchnia: 2,94 ha o wartości: 40 tys.zł. rodzaj zabudowy: wiata magazynowa tytuł prawny: własność wspólność małżeńska. Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: przychód 4 tys. zł. , dochód 800 zł.
4.Inne nieruchomości: powierzchnia: nie dotyczy o wartości: ------ tytuł prawny: ------
III.

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:----

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:----

IV.

1. Posiadam akcje w spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: ----

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ----

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skar­bu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komu­nalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą 2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

•osobiście: -----
•wspólnie z innymi osobami:-----
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ------

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

•osobiście: ----
•wspólnie z innymi osobami: -----
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: -----

VII.

1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy

•jestem członkiem zarządu (od kiedy): -----
• jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):-----
•jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):-----
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:-----

2. W spółdzielniach: nie dotyczy

• jestem członkiem zarządu (od kiedy): -------------
• jestem członkiem rady nadzorczej 3 (od kiedy):----
• jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):----
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:-----------

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):----

•jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):----
•jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ----
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ----

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzy­skiwanych z każdego tytułu: z tytułu pełnienia funkcji Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew - 107 699,20 zł. (I-XI. 2010 ) . Z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Stowarzyszenia LGD "Wspólny Trakt" w Skaryszewie - dieta za okres od I - XI.2010 - 490 zł.

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): nie dotyczy

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): kredyt hipoteczny na budowę domu - 20 200 CHF- stan obecny .  Bank BPH w Radomiu, rata około 500zł/m-c.

CZĘŚĆ B:

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie­ prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Skaryszew, dn. 22.12.2010r.

własnoręczny podpis

1.Niewłaściwe skreślić.
2.Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodar­stwa rodzinnego.
3.Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.

 

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie

Logowanie