Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

31 grudnia 2009 05:09 | wersja 1 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

Dokumenty uczestników Projektu

MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SKARYSZEWIE

26-640 SKARYSZEW ul. SŁOWACKIEGO 6, TEL./FAX: 048 610-32-84

adres email: mgopsskaryszew@skaryszew.pl

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU PT:.” DAĆ SZANSĘ” ORGANIZOWANEGO PRZEZ MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SKARYSZEWIE

Projekt systemowy,, DAĆ SZANSE” realizowany w MGOPS w Skaryszewie dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

I Rekrutacja Beneficjentów Ostatecznych

§ 1

Rekrutację Beneficjentów Ostatecznych prowadzi Koordynator Projektu, Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

w Skaryszewie ul. Słowackiego 6, pokój nr 7.

§ 2

Kandydatów do Projektu zgłaszają Pracownicy Socjalni poszczególnych rejonów po dokonaniu analizy dokumentów osób korzystających z pomocy społecznej, będącymi długotrwale bezrobotnymi, spełniającymi warunki określone w Planie Działania dla Priorytetu VII województwa mazowieckiego na lata 2007-2008

§ 3.

Kandydaci zgłaszają chęć udziału w Projekcie poprzez deklarację uczestnictwa oraz dostarczenie wymaganych dokumentów aplikacyjnych poświadczających spełnienie kryteriów Beneficjentów Ostatecznych Projektu – zawartych w Załączniku Nr 1 do niniejszego regulaminu.

§ 4.

Wszelkie informacje oraz zgłoszenia dostępne będą w MGOPS w Skaryszewie, ul. Słowackiego 6, p. 7 tel. 048 610-32-84.

§ 5.

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.04.2008r do 31.12.2008r.

§ 6.

Terminy przyjmowania zgłoszeń ustala się do dnia 20 maja 2008r. Informacja o rekrutacji do Projektu będzie się odbywać poprzez zaproszenie na rozmowę Kandydatów przez Pracowników Socjalnych.

II. Weryfikacja aplikacji

§ 7.

Weryfikację formalną i merytoryczną Osób zgłoszonych oraz ich archiwizację prowadzi Koordynator Projektu, Kierownik MGOPS. W trakcie weryfikacji formalnej dokonuje się sprawdzenia kompletności wypełnienia dokumentacji rekrutacyjnej. O zakwalifikowaniu się do udziału w Projekcie decyduje spełnienie warunków formalnych oraz podpisanie deklaracji uczestnictwa.

III. Inne ustalenia

§ 8.

W przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej do Projektu na jej miejsce można zakwalifikować osobę według kolejności przyjętej na liście rezerwowej pod warunkiem, że zmiana zostanie zaakceptowana przez Zespół Zarządzający.

§ 9.

Beneficjent Ostateczny podpisuje zobowiązanie, iż będzie uczestniczyć we wszystkich planowanych spotkaniach założonych w Projekcie.

KIEROWNIK

MGOPS W SKARYSZEWIE

Aneta Wilanowicz

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie

Logowanie