Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

31 grudnia 2009 09:06 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

DZIAŁANIA PROJEKTU

UCHWAŁA Nr XXVI / 194/2009
RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE
z dnia 30 marca 2009r.

w sprawie zatwierdzenia do realizacji w roku 2009 projektu pn. „DAĆ SZANSĘ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 6, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), Rada Miejska w Skaryszewie uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się do realizacji w roku 2009 Projekt pn. „DAĆ SZANSĘ ” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, zwany dalej Projektem.
§2
1.Ustala się, że w roku 2009 budżet projektu systemowego, o którym mowa w § 1 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały wynosi 182 924 zł, z czego kwota 163 716, 98 zł stanowi dotację rozwojową natomiast wkład własny pochodzi z budżetu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie i wynosi 19 207, 02 zł.
2.Środki finansowe na realizację projektu systemowego w poszczególnych latach będą corocznie przyznawane przez Instytucję Wdrażającą (Instytucja Pośrednicząca II stopnia), natomiast wkład własny określany będzie w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Skaryszew.
3. Realizatorem Projektu jest Gmina Skaryszew/ Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skaryszewie
§3
1.Udziela się w 2009 roku Burmistrzowi Miasta i Gminy Skaryszew pełnomocnictwa do zatwierdzania projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz do zawarcia umowy z Instytucją Pośredniczącą (IP2), na realizację projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.1 a także do podejmowania wszelkich działań niezbędnych do realizacji umowy.

2.Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew może upoważnić Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu systemowego ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej , Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Podziałanie7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w szczególności do:
1) Złożenia i zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego.
2) Zawarcia umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie.
3) Finansowego rozliczenia umowy projektu.
4) Wykonywania innych koniecznych czynności niezbędnych przy realizacji projektu systemowego.
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skaryszew.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Danuta Wilanowicz
PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
w SkaryszewieZARZĄDZENIE Nr 11/ 2009
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKARYSZEW
Z DNIA 25 lutego 2009 ROKU.


W sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Anecie Wilanowicz Kierownikowi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu systemowego ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej , Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Podziałanie7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.


Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.95 i art.96 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny ( Dz. U z 1964r., Nr 16, poz.93 ze zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1

Udzielam pełnomocnictwa Pani Anecie Wilanowicz Kierownikowi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu systemowego w 2009 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej , Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Podziałanie7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w szczególności do:

1. Złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego.
2. Zawarcia umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie.
3. Finansowego rozliczenia umowy projektu.
4. Wykonywania innych koniecznych czynności niezbędnych przy realizacji projektu systemowego.
§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Ireneusz Kumięga
Burmistrz
Miasta i Gminy
SkaryszewHarmonogram zajęć w ramach Projektu” Dać Szansę” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Lp.
Terminy Zajęć – program psychoterapii dla osób współuzależnionych od alkoholu w ramach Zadania 5: Aktywna integracja
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
12 maj                                                                               4,5h
22 maj                                                                               4,5h
29 maj                                                                               4,5h
5 czerwiec                                                                 4,5h
12 czerwiec                                                             4,5h
19 czerwiec                                                             4,5h
26 czerwiec                                                             4,5h
3 lipiec                                                                             4,5h
10 lipiec                                                                         4,5h
17 lipiec                                                                         4,5h
24 lipiec                                                                         4,5h
25 lipiec                                                                         4,5h
31 lipiec                                                                         4,5h
7 sierpień                                                                     4,5h
14 sierpień                                                               4,5h
21 sierpień                                                               4,5h
28 sierpień                                                               4,5h
29 sierpień                                                               4,5h
4 wrzesień                                                                 4,5h
11 wrzesień                                                             4,5h
18 wrzesień                                                             4,5h
25 wrzesień                                                             4,5h
26 wrzesień                                                             4,5h
2 październik                                                         4,5h
9 październik                                                         4,5h
16 październik                                                     4,5h
23 październik                                                     4,5h
30 październik                                                     4,5h
6 listopada                                                                   4,5h
13 listopada                                                               4,5h
20 listopada                                                               4,5h
27 listopada                                                               4,5h
4 grudzień                                                                     4,5h
11 grudzień                                                                 4,5h
18 grudzień                                                                 4,5h
28 grudzień                                                                 4,5h

Przedstawiony harmonogram zajęć dla 1 grupy. Łączna ilość godzin w ramach programu wynosi 324h.


Projekt systemowy Ośrodka Pomocy Społecznej
w Skaryszewie pn. „Dać Szansę”
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skaryszewie realizuje po raz drugi projekt Pt: „ DAĆ SZANSĘ”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL Priorytet VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz ze środków własnych Gminy Skaryszew. Budżet projektu obejmuje dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 163 716,98 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 19 207,02 zł.
Projekt realizowany jest w siedzibie
MGOPS w Skaryszewie
przy ul. Słowackiego 6, 26 640 Skaryszew
Tel./fax.: 048 610-32-84, e-mail mgopsskaryszew@skaryszew.pl

Celem ogólnym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, aktywizacja społeczna oraz zdrowotna grupy mieszkańców gminy Skaryszew pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. Ponadto projekt ten ma na celu poprawę, jakości funkcjonowania w rodzinie i w społeczeństwie osób współuzależnionych, zmotywowanie tych osób do tworzenia środowiska trzeźwościowego w naszej gminie.
Od miesiąca maja 2009r. rozpoczęły się zajęcia zaplanowane w ramach projektu skierowane bezpośrednio do uczestników projektu i zakończą się w grudniu 2009 roku. Zajęcia w ramach programu psychoterapii prowadzą specjaliści, tj.: psycholog oraz terapeuta uzależnień i współuzależnień. Jednocześnie w ramach realizowanego projektu od maja 2009 roku funkcjonuje Punkt Konsultacyjny w ramach działalności, którego osoby w formie indywidualnych konsultacji mogą skorzystać ze specjalistycznego poradnictwa, interwencji kryzysowej, z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, pracy socjalnej. Otrzymają też informacje o swoich uprawnieniach.
W dniach 24 do 25 lipca 2009 roku w Kazimierzu Dolnym odbył się turnus edukacyjno-rehabilitacyjny dla 18 uczestniczek projektu pn.:” Dać Szansę”. Celem turnusu była poprawa kompetencji rodzicielskich. Zajęcia organizowane w czasie turnusu prowadzone były w formie mi.: wykładu, dyskusji, psychorysunku, „burzy mózgów”. Miały one na celu poprawę relacji z dziećmi, naukę słuchania i mówienia. Zajęcia odbywały się w dwóch 9 osobowych grupach.
W czasie turnusu dopisywała nam pogoda, dlatego też zajęcia odbywały się na świerzym powietrzu.

Dużą niespodzianką dla uczestników turnusu podczas pobytu był spektakl plenerowy w wykonaniu lwowskiego teatru Woskresinnia na Dużym Rynku Pt.: „Hiob” wg Karola Wojtyły.

W ramach projektu zaplanowano działania skierowane także do otoczenia (dzieci) osób biorących udział w projekcie. W związku z tym w dniu 1 października 2009 roku zorganizowaliśmy wycieczkę do Warszawy. Uczestniczki wraz z dziećmi zwiedziły Ogród Zoologiczny, Pałac w Wilanowie. Dużo radości dostarczył wszystkim musical „Metro” w Teatrze Buffo.
Celem wyjazdu było wzmocnienie więzi między rodzicami a dziećmi, ukazanie walorów kulturowych oraz przekazanie dzieciom i młodzieży wiedzy historycznej. Łącznie w wycieczce uczestniczyło 45 osób.
Aneta Wilanowicz
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Skaryszewie

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie

Logowanie