Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

31 grudnia 2009 09:05 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

DOKUMENTY UCZESTNIKÓW PROJEKTU

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SKARYSZEWIE UL. SŁOWACKIEGO 6, 26-640 SKARYSZEW, adres email: mgopsskaryszew@neostrada.pl

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU SYSTEMOWEGO

pn: „Dać Szansę” w roku 2009


§1

Informacje ogólne

1. Projekt jest skierowany do osób mieszkających na terenie miasta i gminy Skaryszew w szczególności do:

- bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo w wieku 15-64 lat,
- korzystających ze wsparcia pomocy społecznej,

- zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- osób traktowanych, jako otoczenie osób wykluczonych społecznie

2. Czas trwania projektu od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.
- przez podpisanie kontraktu socjalnego 8 miesięcy

§2

Zasady rekrutacji

1. Rekrutacja uczestników do projektu odbywa się corocznie, w czasie trwania projektu systemowego. Rekrutację przeprowadzają koordynator projektu ( kierownik MGOPS w Skaryszewie) oraz pracownik socjalny zatrudniony w ramach projektu.
2. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
3. Formularz, o którym mowa w punkcie 2 należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie na adres Skaryszew ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew lub dostarczyć pracownikowi socjalnemu.
4. Ilość osób przyjętych do projektu w każdym roku kalendarzowym jest różna w zależności od przyznanych środków finansowych na realizacje projektu przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.
5. O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decydują pracownicy socjalni ops oraz koordynator projektu na podstawie informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym oraz wyniku rozmowy z pracownikiem socjalnym.
6. Osoby zakwalifikowane do projektu będą powiadomione pisemnie lub telefonicznie.
7. W przypadku zakwalifikowania większej liczby osób do projektu nadwyżka będzie stanowić rezerwę.
8. W przypadku wyczerpania uczestników z listy rezerwowej będzie ogłoszona rekrutacja dodatkowa.
9. Rekrutacja kończy się podpisaniem przez osoby zakwalifikowane deklaracji udziału w projekcie.
10. W przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej do Projektu na jej miejsce można zakwalifikować osobę według kolejności przyjętej na liście rezerwowej pod warunkiem, że zmiana zostanie zaakceptowana przez Zespół Projektu.
11. Beneficjent Ostateczny podpisuje zobowiązanie, iż będzie uczestniczyć we wszystkich planowanych spotkaniach założonych w Projekcie.

§3


Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie 1 stycznia 2009 r.

Zatwierdzam

Aneta Wilanowicz

Kierownik

Miejsko-Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Skaryszewie

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie

Logowanie