Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

31 grudnia 2009 05:08 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Dokumenty Projektu

  UCHWAŁA Nr XV/ 85 / 2008

RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE

Z DNIA 26 marca 2008R.

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu systemowego na rzecz rozwoju i upowszechniania form aktywnej integracji i pracy socjalnej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) Rada Miejska w Skaryszewie uchwala, co następuje:

§ 1. 

Przystępuje się do realizacji Projektu systemowego Pt:” Dać Szansę ” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 7.1.1” Rozwój i upowszechnienie form aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Priorytetu VII „ Promocja integracji społecznej „ Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

§ 2.

Środki własne na realizację projektu, o którym mowa w § 1 wydatkowane będą w ramach planu finansowego Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie ze środków budżetu gminy w wysokości 13 122 w tym 9 930 zł z przeznaczeniem na zasiłki celowe dla uczestników projektu i kwota 3 192 zł dla nowozatrudnionego pracownika socjalnego.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skaryszew.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA

Rady Miejskiej

w Skaryszewie

Danuta Wilanowicz

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie

Logowanie